مقاله


انتخاب گروه : انتخاب سال : انتخاب ماه :
قدرت، اخلاق و دانشگاه / بهزاد رون | ۱۴:۵۳,۱۳۹۶/۴/۲۱|

فوکو تلقی ما از قدرت و سیاست را از حوزۀ سخت‌افزاری دولت‌ها به فضایی عظیم‌تر و پیچیده‌تر هدایت کرد؛ او با قطعه‌قطعه کردن تاریخ، نگاه ما را به مفهوم قدرت به‌عنوان یک امر دولتی و پلیسی به تلقی ظریف‌تر و پیچیده‌تر از قدرت سوق داد که در همه جا و بدون آنکه حس و درک مناسبی از آن داشته باشیم به شکلی همیشگی و نامحسوس بر ما اعمال می‌شود

مسجد و سیاست در عصر سلجوقی (با تاکید بر کارکرد تبلیغی - رسانه ای مسجد) | ۱۳:۳۰,۱۳۹۶/۴/۲۱|

"مسجد" به عنوان یکی از دستاوردهای پیدایی دین اسلام- در دوران پیامبر(ص) و پس از آن- تنها محل عبادت نبود؛ بلکه مرکز بسیاری از امور اجتماعی و سیاسی نیز به شمار می آمد. دوره ی سلجوقی (429-590 ﻫ.ق)به لحاظ مذهبی و سیاسی یکی از دوران های مهم در تاریخ ایران و اسلام محسوب می شود که در طی آن ""مسجد"" از اهمیت و جایگاه ممتازی، به ویژه در زمینه ی اطلاع رسانی، برخوردار گردید.

زنان در فلسفه اخلاق چه چیزی را می‌جویند؟ / دکتر مریم نصر اصفهانی | ۱۲:۳,۱۳۹۶/۴/۲۱|

افلاطون در رساله «فایدروس»، داستانی تعریف می‌کند و معتقد است که نفس انسان سه جزئی است و به ارابه‌ای می‌ماند که دو اسب آن را می‌کشند که ارابه‌ران «عقل» است که هدایت اسب سفید «عواطف مثبت» و اسب سیاه «عواطف منفی» را در دست دارد.

هر بند گسسته شد مگر بند اجل / دکتر قاسم کاکایی | ۱۲:۰,۱۳۹۶/۴/۲۱|

مرگ عبارت از آن است که بین انسان و خواست‌ها و علائقش حائلی پدید آید. این مرگ، عین «وارستگی» است. اسقاط این اضافات و بریده شدن این تعلقات، نامش «مرگ» است. همان مرگ اختیاری که میسر نمی‌شود جز با «عشق».

مجمع جانقی: تحقیقی درباره ی شورای عالی دربار صفوی | ۱۱:۲۹,۱۳۹۶/۴/۲۱|

در دیوان سالاری دوره ی صفویه، مجمعی به نام جانقی دیده می شود که از دیوان سالاری دوره ی مغول و تیموری، به حکومت صفویه راه یافت و به تکامل رسید. این مجمع، وظیفه ی ارائه ی مشورت به شاه و حل و عقد امور مربوط به جنگ و جانشینی شاه صفوی را بر عهده داشت و تعدادی از صاحب منصبانِ عالی رتبه و با نفوذ دوره ی صفوی، که در رأس آنان صدر اعظم قرار داشت

هلموت ریتر / مجدالدّین کیوانی | ۱۰:۵۰,۱۳۹۶/۴/۲۱|

هلموت ریتر۱ خاورشناس آلمانی ۲۷ فوریه ۱۸۹۲ در آلمان، در خاندانی اهل علم و دین به دنیا آمد. تنی چند از نیاکان، پدر و دو برادرش کشیش بودند. برادر ارشدش گرهارد از تاریخ‌شناسان مشهور بود.

شاهنامه و مرجعیت فرضی غرب / دکتر محمود امیدسالار - بخش اول | ۱۰:۴۸,۱۳۹۶/۴/۲۱|

از بخت بلند هم‌نسلان ماست که کتابهای مهمی چون شاهنامه، دیوان حافظ، آثار عطار و بسیاری دیگر از سازندگان بنیان فرهنگی ایران، در این دوره مورد ارزیابی دقیق و تحقیقات و تصحیحات عالمانه قرار گرفته است.

پارادایم تاریخ نویسی در ایران؛ الگویی از تاریخ نگاری هزار ساله | ۹:۴۸,۱۳۹۶/۴/۲۱|

ارائه ی الگویی جامع یا حتی به نسبت جامع از تاریخ نگاری ایرانی با پهنه ی زمانی هزارساله، از اواخر قرن سوم هجری تا برآمدن جنبش مشروطه خواهی، بسیار دشوار می نماید.

بن مایه های تفکر و فلسفه زروانی در شاهنامه فردوسی / معصومه کریمیان | ۹:۴۶,۱۳۹۶/۴/۲۱|

بشر، از دیرباز در جست و جوی سرچشمه حیات خویش و مبدا آفرینش جهان بوده و با تعمق در عالم هستی، سعیدر گشودن راز دهر داشته است. پس از ظهور زرتشت در ایران و پیدایش آیین مزدایی، هم واره «اهورامزدا» و «اهریمن» به عنوان دو مبدا برای کاینات و آفریننده خیر و شر تلقی می شدند

بررسی عقل و زیر مجموعه های آن در دفتر چهارم مثنوی مولانا | ۹:۳۶,۱۳۹۶/۴/۲۱|

دفتر چهارم مثنوی همچون سایر حلقه های شش گانة مثنوی مشحون از تفکرات متنوع است. می دانیم که در هر دفتر هزاران حرف در عبارت آمده است و ذهن سیال مولانا دایماً از شاخه ای به شاخساری در پرواز است. خوانندة این کتاب مطوّل معمولاً در پیچ و خم ابیات ژرف و در لابه لای حکایت های توی در توی مثنوی و یا در جریان ذهن سیال مولانا گم می شود

اصل معرفت به «رکن رابع» در اندیشه ی شیخیه | ۱۲:۳۵,۱۳۹۶/۴/۲۰|

مفهوم «رکن رابع» از مفاهیم بنیادی مکتب شیخیه است. تصور عام بر این است که واضع این مفهوم، شخص شیخ احمد احسایی، مؤسّس شیخی گری، و سپس مروج آن، جانشین بلافصل او سید کاظم رشتی، بوده اند؛ حال آن که بر پایه ی پژوهش های دقیق و منابع اصلی و اولیه ی مکتب شیخی، که در این مقاله به آن ها اشاره خواهد شد، به نظر می رسد نخستین کسی که از آن مفهوم به عنوان یکی از اصول دین به روشنی سخن گفته و آن را به آموزه ای اساسی در مکتب شیخی تبدیل کرده، حاج محمد کریم خان کرمانی، پیشوای نخستین شیخیه ی کرمان، بوده است.

سنّت حِلف و کارکردهای آن در عصر جاهلی / علی ناظمیان‏ فرد | ۱۲:۳۰,۱۳۹۶/۴/۲۰|

جامعه ی عرب در روزگاران پیش از اسلام، به دلیل ماهیت قبیله ای و برخوردار نبودن از حاکمیت سیاسی و نظم مدنی، متأثر از سنت هایی بود که روابط درونی و بیرونی قبیله را تنظیم می کرد. سطح متفاوت قدرت و اقتدار قبیله های پرشمار جزیرة العرب در روزگار جاهلی و زندگی مشحون از جنگ و ستیزی که طبیعت خشن عربستان بر ساکنان خود تحمیل می کرد و سنّت ها و آدابی که جامعه ی قبیله ای عرب با خود داشت، زمینه را برای افزایش بحران های اجتماعی هموار می کرد.

روش شناسی و جایگاه امام شافعی در علوم حدیث در مذاهب اهل سنّت | ۱۲:۲۵,۱۳۹۶/۴/۲۰|

در این پژوهش، روش شناسی امام شافعی در حدیث بر اساس منابع کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. ره یافت جدید معرفتی و روشی شافعی در علوم حدیث، برآیند شرایط زمانی و مکانی بود. او با ارائه ی خوانشی جدید از اجتهاد مبتنی بر نقل صحیح و عقل سلیم و در پیش گرفتن روشی متفاوت از معاصرانش در حدیث متأثر از بوم های مختلف و عُرف آن ها، دو رویکرد فقهی رایج اهل حدیث و اهل رأی را جمع کرد.

موازنه ی شرع و عرف در نظام حقوقی ایران دوره ی قاجار / حسین آبادیان | ۱۱:۲,۱۳۹۶/۴/۲۰|

تاریخ هر ملّتی در چارچوب شرایط فرهنگی مشخصی شکل می گیرد و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و یا حقوقی ای که سنن، آداب، رسوم، مراسم، مناسک و مجموعه ی ارزش های آن ملّت را بازتاب می دهند، در این قالب فرهنگی تعریف می شود و به نحوی تداوم و تحول می یابد.

طغراهای باثبات ترین صدر دوره ی صفوی / امید رضایی | ۱۰:۵۶,۱۳۹۶/۴/۲۰|

غرض این نوشتار بررسی طغرا (امضای تودرتو) سیاه رنگی است که بر فراز متن یکی از اسناد دیوانی به نام «مثال» ترسیم می شده است. این سند منحصر به «صدر» بوده است. از آن جا که محققان داخلی و خارجی طرح و مبانی طغرای صدر را مورد بحث قرار نداده اند، لذا این مقاله در ابتدا با مطالعه ای بصری و گرافیکی سعی دارد نظام نامه ای برای طراحی آن ارائه نماید.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما