مجموعه های اهدایی

سلطانعلی سلطانی(شیخ الاسلامی بهبهانی) | تاریخ اهداء :۱۳۶۸/۳/۵ |

شامل 536 مجموعۀ خطی در 1250 عنوان، 3674 جلد کتاب و مجلۀ چاپی و 57 عنوان روزنامه و مجله های قدیمی و نادر.

محمدجواد حجتی کرمانی | تاریخ اهداء :۱۳۶۹/۹/۳ |

شامل 3500 جلد کتاب چاپی.

حیدرعلی قلمداران | تاریخ اهداء :۱۳۶۹/۱۰/۳ |

زین العابدین ابراهیمی | تاریخ اهداء :۱۳۷۱/۸/۱۲ |

836 جلد کتاب عکسی در 1182 عنوان مربوط به میراث مشایخ سلسلۀ شیخیه است. این کتابخانه نخست متعلق به حاج محمدکریمخان کرمانی بوده است که پیشینۀ آن به 1250 ه.ق باز می گردد.

مهدی روشن ضمیر | تاریخ اهداء :۱۳۷۲/۷/۴ |

شامل 351 جلد کتاب چاپی خارجی و چاپ سنگی بعلاوۀ 88 مجموعۀ خطی می باشد. بیشتر این کتاب ها سفرنامه های خارجی است که قطعاً از ارزش بالایی برخوردار هستند.

علینقی منزوی | تاریخ اهداء :۱۳۷۲/۷/۶ |

شامل 25 مجموعۀ خطی دربرگیرندۀ 67 عنوان می باشد.

عنایت الله رضا | تاریخ اهداء :۱۳۷۲/۸/۱۰ |

شامل 955 جلد کتاب و مجلۀ چاپی می باشد که نیمی از کتاب ها به زبان روسی هستند.

جواد شهرستانی | تاریخ اهداء :۱۳۷۵/۹/۲۰ |

شامل 5445 جلد کتاب است.

جواد حدیدی | تاریخ اهداء :۱۳۷۸/۷/۹ |

شامل 593 جلد کتاب و مجلۀ چاپی می باشد. این مجموعه بیشتر به زبان فرانسه است.

ایرج افشار | تاریخ اهداء :۱۳۷۸/۸/۱ |

این مجموعه پیرامون 20 هزار جلد کتاب، رساله، مجله و روزنامۀ خطی، عکسی و چاپی است. از این مجموعه 577 عنوان آن نشریه های ادواری علمی ماهانه است. مجموعۀ عکسها و نامه های استاد نیز به جای خود بسیار ارزشمند می باشد.

عبدالحسین زرّین کوب | تاریخ اهداء :۱۳۷۸/۹/۱۴ |

مجموعه ایست ارزشمند شامل 6310 جلد کتاب چاپی، 285 عنوان مجله و شمار زیادی از یادداشت های چاپ نشده از استاد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | تاریخ اهداء :۱۳۷۸/۱۰/۲۲ |

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرهنگ رجایی | تاریخ اهداء :۱۳۷۹/۸/۱۱ |

شامل 2609 جلد کتاب می باشد.

محمدصادق علوی تهرانی | تاریخ اهداء :۱۳۷۹/۱۱/۲ |

شامل 1221 جلد کتاب های خطی و چاپی می باشد.

اسماعیل رائین | تاریخ اهداء :۱۳۸۰/۵/۱۷ |

شامل 1287 جلد کتاب چاپی است. همچنین مجموعۀ عکسها و یادداشتهای چاپ نشده و اسناد اختصاصی ایشان نیز به همراه کتابها به مرکز انتقال داده شده است.

صادق کیا | تاریخ اهداء :۱۳۸۰/۹/۲۷ |

شامل 7361 جلد کتاب و مجله.

یحیی ماهیار نوابی | تاریخ اهداء :۱۳۸۱/۲/۱۸ |

این مجموعه شامل 949 جلد کتاب می باشد.

محمدتقی حکیم | تاریخ اهداء :۱۳۸۱/۱۰/۲۲ |

محمدتقی حکیم

منوچهر ستوده | تاریخ اهداء :۱۳۸۱/۱۱/۸ |

این مجموعه شامل 2098 جلد کتاب چاپی و خطی بهمراه یادداشت ها و آثار چاپ نشدۀ ایشان می باشد. همچنین مجموعۀ عکس های اهدایی ایشان نیز بسیار ارزشمند است.

احمد منزوی | تاریخ اهداء :۱۳۸۲/۶/۷ |

شامل 2440 جلد کتاب.

شرف الدین خراسانی | تاریخ اهداء :۱۳۸۲/۸/۱۲ |

این مجموعه شامل 3096 جلد کتاب می باشد.

عطاءالله مهاجرانی، جمیله کدیور | تاریخ اهداء :۱۳۸۲/۸/۱۵ |

این مجموعه شامل 9779 جلد کتاب می باشد.

مرتضی رضوی | تاریخ اهداء :۱۳۸۳/۴/۲۳ |

مجموعه ایست دربردارندۀ 3413 جلد کتاب.

محمدجواد مشکور | تاریخ اهداء :۱۳۸۳/۸/۱۰ |

این مجموعه شامل 3692 جلد کتاب می باشد.

عباسعلی صدری | تاریخ اهداء :۱۳۸۴/۷/۲۱ |

شامل 4479 جلد کتاب.

مهدی بهشتی پور | تاریخ اهداء :۱۳۸۴/۹/۹ |

شامل 1200 جلد مجله و روزنامه.

محمدرضا اصغرزاده پارسا | تاریخ اهداء :۱۳۸۵/۱۰/۴ |

این مجموعه شامل 951 جلد کتاب و مجله می باشد.

جمیله کدیور | تاریخ اهداء :۱۳۸۵/۱۰/۲۲ |

جمیله کدیور

مهدی بیانی | تاریخ اهداء :۱۳۸۶/۲/۱۴ |

شامل 1879 جلد کتاب می باشد.

فرج الله پورسرتیپ، شهره کبیر | تاریخ اهداء :۱۳۸۶/۶/۲۲ |

این مجموعه شامل 513 جلد کتاب و 70 شماره مجله می باشد.

محمدحسین گرکانی | تاریخ اهداء :۱۳۸۶/۸/۲۷ |

شامل 3972 جلد کتاب می باشد.

کاظم رجوی | تاریخ اهداء :۱۳۸۷/۲/۵ |

شامل 1579 جلد کتاب و مجله می باشد.

علی اصغر رحیم زاده صفوی | تاریخ اهداء :۱۳۸۷/۲/۱۱ |

شامل 386 جلد کتاب می باشد.

علی بهرامیان | تاریخ اهداء :۱۳۸۷/۵/۱۴ |

شامل 395 جلد کتاب می باشد.

احمد اقتداری | تاریخ اهداء :۱۳۸۷/۷/۷ |

این مجموعه شامل 2156 جلد کتاب می باشد.

علی پایا | تاریخ اهداء :۱۳۸۷/۸/۱۷ |

حسن تهرانی نصر | تاریخ اهداء :۱۳۸۷/۱۰/۲۱ |

شامل 705 جلد کتاب.

همایون صنعتی زاده | تاریخ اهداء :۱۳۸۷/۱۱/۲۵ |

این مجموعه شامل 5730 جلد کتاب می باشد.

میرزا احمد خان سعیدی | تاریخ اهداء :۱۳۸۸/۳/۱۱ |

شامل 361 جلد کتاب.

شاهرخ مسکوب | تاریخ اهداء :۱۳۸۸/۳/۲۰ |

شامل 497 جلد کتاب.

محمدکاظم موسوی بجنوردی | تاریخ اهداء :۱۳۸۸/۷/۹ |

این مجموعه شامل 2440 جلد کتاب می باشد.

نصرالله پورجوادی | تاریخ اهداء :۱۳۸۸/۱۰/۷ |

شامل 704 + 411 جلد کتاب.

محمدباقر حکیم زاده | تاریخ اهداء :۱۳۸۸/۱۱/۵ |

شامل 1767 جلد کتاب می باشد.

سید جعفر سجادی، صادق سجادی | تاریخ اهداء :۱۳۸۸/۱۱/۱۹ |

این مجموعه شامل 3982 جلد کتاب و مجله می باشد.

فیروز بذرافکن | تاریخ اهداء :۱۳۸۹/۱/۱۰ |

شامل 1231 جلد کتاب و مجله.

محمدحسن گنجی | تاریخ اهداء :۱۳۸۹/۲/۱۶ |

شامل 1366 جلد کتاب.

زهرا حکمی امیدوار | تاریخ اهداء :۱۳۸۹/۷/۱۰ |

شامل 321 جلد کتاب.

منوچهر مرتضوی | تاریخ اهداء :۱۳۸۹/۹/۴ |

شامل 3240 جلد کتاب.

محمد بصام | تاریخ اهداء :۱۳۸۹/۹/۱۹ |

شامل 897 جلد کتاب و مجله.

عباس سعیدی | تاریخ اهداء :۱۳۸۹/۱۰/۵ |

شامل 188 جلد کتاب.

محمود آخوندی | تاریخ اهداء :۱۳۹۰/۱/۲۱ |

شامل 300 جلد پایان نامه.

رقیه هادی | تاریخ اهداء :۱۳۹۰/۳/۱۸ |

شامل 866 جلد کتاب.

فتح الله معیری | تاریخ اهداء :۱۳۹۰/۳/۲۵ |

شامل 427 جلد کتاب.

غلامعلی و غلامرضا توسطی | تاریخ اهداء :۱۳۹۰/۴/۶ |

شامل 22305 جلد کتاب و مجله.

احمد پاکتچی | تاریخ اهداء :۱۳۹۰/۶/۱۵ |

شامل 4000 جلد کتاب.

اسماعیل شمس | تاریخ اهداء :۱۳۹۰/۸/۱۴ |

این مجموعه شامل 1500 جلد کتاب، 1200 شماره مجله، 43 عنوان نسخه عکسی و 20 هزار برگ سند و عکس می باشد.

خانم پارسا | تاریخ اهداء :۱۳۹۰/۹/۱۲ |

شامل 132 جلد کتاب.

بهنام کاشانیان | تاریخ اهداء :۱۳۹۱/۲/۱۱ |

1046 جلد کتاب

اکبر ایرانی | تاریخ اهداء :۱۳۹۱/۲/۱۳ |

501 جلد کتاب

مسعود جلالی مقدم | تاریخ اهداء :۱۳۹۱/۳/۹ |

شامل 1097 جلد کتاب می باشد.

مهدی رفیع | تاریخ اهداء :۱۳۹۱/۳/۱۱ |

حسین ابوترابیان | تاریخ اهداء :۱۳۹۱/۵/۲۹ |

4259 جلد کتاب

ابوالحسن ضیاء ظریفی | تاریخ اهداء :۱۳۹۱/۶/۱۱ |

200 جلد کتاب

مسعود سالور | تاریخ اهداء :۱۳۹۱/۶/۲۰ |

2466 جلد کتاب

قاسم آرین پور | تاریخ اهداء :۱۳۹۱/۱۰/۸ |

2724 جلد کتاب

مرکز پژوهشی میراث مکتوب | تاریخ اهداء :۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |

مرکز پژوهشی میراث مکتوب

فتح الله مجتبایی | تاریخ اهداء :۱۳۹۲/۴/۱ |

شامل 2012 جلد کتاب و مجلۀ چاپی.

شهرناز مرتضوی | تاریخ اهداء :۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |

شهرناز مرتضوی

حمید مولانا | تاریخ اهداء :۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |

حمید مولانا

عسکر بهرامی | تاریخ اهداء :۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |

عسکر بهرامی

میرزا محمد اعتصام | تاریخ اهداء :۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |

میرزا محمد اعتصام

مهدی آریان | تاریخ اهداء :۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |

مهدی آریان

ناصر وثوقی | تاریخ اهداء :۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |

ناصر وثوقی

حسن کامشاد | تاریخ اهداء :۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |

حسن کامشاد

بهرام فره وشی | تاریخ اهداء :۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |

بهرام فره وشی

موسسه نوبهار و اوستا(استانبول) | تاریخ اهداء :۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |

موسسه نوبهار و اوستا(استانبول)

کامبیز اسلامی | تاریخ اهداء :۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |

کامبیز اسلامی

حسین خطیبی | تاریخ اهداء :۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |

حسین خطیبی

زبیده جهانگیری(شبنم) | تاریخ اهداء :۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |

زبیده جهانگیری(شبنم)

لیلی مصطفوی | تاریخ اهداء :۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |

لیلی مصطفوی

حمید اسکندانی | تاریخ اهداء :۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |

حمید اسکندانی

امیرهوشنگ کاوسی | تاریخ اهداء :۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |

امیرهوشنگ کاوسی

فریدون آدمیت | تاریخ اهداء :۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |

فریدون آدمیت

قمر آریان | تاریخ اهداء :۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |

قمر آریان

علی هاشمی | تاریخ اهداء :۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |

علی هاشمی

دانشکده طب سنتی | تاریخ اهداء :۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |

دانشکده طب سنتی

مخدره آموزگار(ضیایی) | تاریخ اهداء :۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |

مخدره آموزگار(ضیایی)

مهیار خلیلی | تاریخ اهداء :۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |

مهیار خلیلی

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما