داستان آهوی سفید شاخ زرین، نک‍ : داستان کشته شدن هشام به دست شاهمردان.

-