جواب مسائل محمدصادق(2)

از همان حاج محمد کریم خان (نك‍ : بالا)، در پاسخ همان حاج محمدصادق پیشگفته. پرسشی است در چهار بخش، (در مجموع، بخشی از 11 پرسشی است كه در «فهرست مشایخ»، 470 نشان داده شده است.

از همان حاج محمد کریم خان (نك‍ : بالا)، در پاسخ همان حاج محمدصادق پیشگفته. پرسشی است در چهار بخش، (در مجموع، بخشی از 11 پرسشی است كه در «فهرست مشایخ»، 470 نشان داده شده است): 1. جهل اول چه وقت آفریده شد؟، 2. نور اول(ص) به کدام ظلمت شناخته شد، 3. جهل اول چگونه می‌توانست نورانی شود، 4. خلقت نور اول به نفسه بود، خلقت ظلمت اول به چه بود؟ آنگاه مسأله‌ای دربارۀ «سهم امام».
آغاز:   مسئلۀ دیگر از سئوالات حاجی محمدصادق و جواب... جهل اول كه مادۀ جمیع ظلمها و جورها و ظلمت‌هاست چگونه با خلقت ظلمانی می‌توانست نورانی شود...
انجام:   ... كه در زمان ظهورهم امام(ع) سهم خود را بهمان مصرف برساند.
منابع دیگر:   فهرست مشایخ 470 «رساله در جواب حاج...» كه می‌گوید در 1270ق نگاشته شده، و در 1287ق چاپ شده است؛ اعلام 3/1903.