جنگ قطعات

ناشناخته.
قطعاتی به نظم و نثر، نامنظم. مرقع اشعار است.

  نسخه، هنری وصالی شده. قطعه اول، نسخ، عربی، 1 صفحه، آغاز: لیشاهد و اعظیم نعمة الله... ، قطعه دوم، نستعلیق شکسته، 1 برگ، آغاز: دلم شد جمع از آن گل غنچه کردار/ به صیادی نهادم رو دگر بار، قطعه سوم، نستعلیق شکسته، 2 برگ، آغاز: که نه... وعدۀ روز... ، قطعه چهارم، نستعلیق شکسته، 2 برگ، آغاز: ذوق محبتی کو تا مه کنم مغان را/ ویران کنم به آهی بنیاد آسمان را، قطعه پنجم، نستعلیق پخته، 6 برگ، چهارستون، آغاز: چونکه ... فرشته سرشت/ داشتندش چنانکه باید داشت، قطعه ششم، نثر عربی، 1 صفحه، آغاز: بسمله. بقوة الله تعالی کلام قلاون الی السلطان احمد اما بعد حمل الله الذی... ، قطعه هفتم، نستعلیق خوش، 2 صفحه، پنج ستون، آغاز: زدی کوس شان نوبت از پشت پیل/ اجل عاقبت کوفت طبل رحیل، قطعه هشتم، نستعلیق خوش، 1 صفحه، آغاز: از اولاد جن بود یا از احفاد انس و بواسطۀ او مسلمانان، قطعه نهم، نستعلیق، با سرعنوان، آغاز: ... اما بعد چنین گوید اضعف عبادالله محمد بن محمود بن خاوندشاه، قطعه دهم، نستعلیق، 1 صفحه، با تاریخ 1314ق، آغاز: از حادثۀ زمان آینده مپرس/ وز هرچه رسد تو نیست پاینده مپرس، قطعه یازدهم، نسخ، عربی، دعا، آغاز: چهار نعمت خدا را یاد کند و اگر بجا نیاورد می‌ترسم که نعمت از او زایل گردد.