جُنگ؛ منتخبات اشعار و ترجمه‌های مختلفه

از ناشناس. دانشمندی همروزگار، دربرگیرندۀ 6 بخش.

از ناشناس. دانشمندی همروزگار، دربرگیرندۀ 6 بخش:
1. ادبیات وطنی (اشعار برخی شعرای معاصر، مانند: ملک الشعرای بهار، پورداود، ادیب الممالک، حسین کمال السلطان، ناصرآقا، ادیب پیشاوری و...)، 2. جدول کلمات و تعبیرات نامطبوع و نامصطلح که در نوشتجات فارسی نباید استعمال کنیم، مانند: از دست گرفتن = دست را گرفتن، 3. جدولهایی که نفوذ زبان عربی را در فارسی نشان می‌دهد و جدولهای مخصوص برای کلمات و عبارات فارسی، 4. یادداشتهائی که از کتب از ناشناسی هم‌روزگار، فهرست اعلام اشخاص و کتاب و مختلفه ترجمه و یا استنساخ کرده‌ام، 5. یادداشتهائی که از کتاب «تاریخ ادبی ایران» (جلد اول) تألیف ادوارد براون ترجمه کرده‌ام، 6. نوشته‌های گوناگون دربارۀ آداب و رسوم دهاتیان و فرهنگ مردم.
آغاز:   ادبیات وطنی ـ از ملک الشعرای بهار، توسط مشیرالسلطنه به محمد میرزا فرستاده شده است.
پاسبانا تا به چند این سستی و خواب گران/ پاسبان را نیست خواب از خواب سر بر دارهان.
انجام:   باید عزم و ثبات را شعار خود سازد و در مقابل اشکالات و موانعی با متانت و بردباری استقامت و پایداری ورزید و همواره بیاد آورد که: عزم و ثبات روح کامیابی و موفقیت است. انتهی.