جُنگ

از ناشناس. پراكنده‌هایی از طلسمها، فالنامۀ طیور.

از ناشناس. پراكنده‌هایی از طلسمها، فالنامۀ طیور (گ 3 ر ـ 6 پ)، طریقۀ شنگرف به نظم (7 پ)، باب در معرفت عورت، منافع اشیاء، شرح سورۀ یاسین مغربی به جهت جمیع مرادات، وردها، نود و نه نام خدا از محمد اعدادی (گ 68 ر ـ 90 ر)، خواص آیتها و سورتها (گ 90 ر ـ 102 ر)، چهل نام سهروردی (گ 102 ر ـ 121 ر).