جُنگ

از ناشناس. جنگ سروده‌هایی است عشقی از سرایندگانی به نام و بی‌نام و مثنویهایی كوتاه.

از ناشناس. جنگ سروده‌هایی است عشقی از سرایندگانی به نام و بی‌نام و مثنویهایی كوتاه، با نام ویژه: كاشانی، امیدی، آفتاب، نظام استرآبادی، عرفی، میر والهی قمی، زكی همدانی در وصف باغ خان الزمانی، معراج‌نامه از میرزا طاهر، صایب اصفهانی (چند جا)، ساقینامۀ مرشد ساوجی، توحید از مولانا كمال غیاث در 35 بیت. آغاز: اول به نام آنكه به كس نیست مشترك (گ 41 ر ـ 42 پ)، محتشم، محمدجان قدسی، ملاشانی، نظام استرآبادی، ناصرخسرو قبادیانی، ابن حسام، عرفی، مجیر بیلقانی، میرزا قامیلی (!) (گ 68 ر)، سرمد كاشانی، حسن گلوسوز از شیدای زرگر (گ 69 پ ـ 81 پ)، شاهد، قضا و قدر از ركنای كاشانی (گ 90 پ ـ 92 ر)، قضا و قدر از محمدقلی سلیم تهرانی (گ 92 پ ـ 100 پ)، بابا فغانی، غزل از رشیدای زرگر، ظهوری، اسیری، سلطانعلی بیكا، محمدتقی، یحیای برمكی، شاه عباس، قصیدۀ یحیای برمكی (گ 109 پ ـ 113 پ)، بابا فغانی، فرهاد و شیرین شاپور تهرانی (گ 118 ر ـ 125 ر)، شوكتی، مرآت جمال از صایب اصفهانی (گ 129پ ـ 153 ر)، حكیم انوری، هاتف اصفهانی.