ایضاح عقاید المخترعین و مبین قبایح دین البابیه، نک‍ : ایضاح قبایح دین البابیه.

-