چاپ مطلب

خطبه توحیدیه ابن سینا و ترجمه آن از حکیم عمر خیام / نجفقلی حبیبی

تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۷/۳ , ۱۱:۱۵

 

 

چکیده: ابن سینا (370- 428) در این خطبه کوتاه، فشرده دیدگاه فلسفی خود را در باب ذات اقدس خدای متعال، امکان ناپذیری اطلاق مقلات بر او، صفات او، ارکان نظام هستی، ترتیب موجودات، حکمت خلقت، جایگاه انسان و فیض و هدایت الهی بیان کرده است.

منبع: دوفصلنامه جاویدان خرد، شماره 18، بهار 1390

دریافت مقاله

چاپ مطلب