الهی نامه

مثنوی ست عرفانی در 22 «مقالت»، در گفتگوی پدر و پسر با «حکایت»ها

از عطار نیشاوری، فرید الدین محمد بن ابوبکر بن ابراهیم(512-627ق/1118-1230م). مثنوی ست عرفانی در 22 «مقالت»، در گفتگوی پدر و پسر با «حکایت»ها: شمار بیت‌ها در نسخۀ چاپ فؤاد روحانی 7290 است و در نسخه‌ها کم و بیش دیده شده است. نسخۀ در دست پیرامون 6900 بیت است، با سربندهای «مقالت» و «حکایت»ها: پس از حمد خدا، نعت رسول، قدح امیرالمؤمنین ابوبکر... عمر... عثمان، علی(ع) آغاز می‌شود:
مقالت 1. آغاز کتاب، 2. در سئوال کردن پسر از پدر هم در این معنا، 3. در سؤال کردن پسر از پدر هم در این معنا... پس از سؤال‌های پسر، «جواب گفتن پدر» می‌آید: پدر گفتا، پسر گفتا.
در 1940م در استانبول به کوشش هلموت ریتز Helmuth Rittes آلمانی، سپس فؤاد روحانی، تهران، 1339خ چاپ شده است.
آغاز:   
بـه نــام آنـکه ملکش بـی‌زوال است
به وصفش نطق صاحب عقل لال است
انجام:   
وگــــر درد آب تــــو نـیـــم مـن
و آبــــــم مــــده و الله اعـلــــم