الاستبصار فیما اختلف فیه من الاخبار

از شیخ طوسی (د 460ق/1068ق).

آغاز ج 1: الحمد لله ولی الحمد و مستحقه. آغاز ج 2: کتاب الزکات: مایجب فیه الزکاة. اخبرنی ابوعبدالله احمد، آغاز ج 3: کتاب الجهاد. بسمله. باب. من تستحق ان تقسم الغنایم فیهم. اخبرنی الشیخ رح عن احمد. سربندها به مشکی کمی درشت‌تر. انجام: فهو حسبنا و نعم الوکیل. تم کتاب الاستبصار فیما اختلف... الطاهرین. انجامۀ نویسنده: کتبه اقل خلق الله... العبد المذنب عبدالله بن محب علی الشیرازی غفرالله له و لوالدیه... (1093)... غرض نقشی ست کز ما بازماند ـ که هستی را نمی‌بینم بقایی.