جغرافیای منظوم کشور ایران

سرودۀ علی‌اكبر باستانی پاریزی، مدیر دبستان دولتی پاریز، كه در 1317خ، در 2062 بیت، به انجام رسانده است. پس از حمد و نعت و ستایش از خاندان پهلوی و اندرز به فرزند، به جغرافیای طبیعی ایران می‌پردازد: مرزها، كوهها، رودها، دریا و دریاچه‌ها، آب و هوا، جغرافیای سیاسی ایران...

سرودۀ علی‌اكبر باستانی پاریزی، مدیر دبستان دولتی پاریز، كه در 1317خ، در 2062 بیت، به انجام رسانده است. پس از حمد و نعت و ستایش از خاندان پهلوی و اندرز به فرزند، به جغرافیای طبیعی ایران می‌پردازد: مرزها، كوهها، رودها، دریا و دریاچه‌ها، آب و هوا، جغرافیای سیاسی ایران...


آغاز:   
سـر دفتـر بـه نــام ایــزد پــاك
آن پــدیــد آورنــدۀ افــلاك
انجام:   
گو به آنكس كه خواند این اشعار
مانده از بـاستـانی این اشعـار