الحاشیة علی شرح الشمسیة

از قره داود، یکی از شاگردان سعدالدین تفتازانی (د 791ق)، که نام «داودیه» در پایان یکی از نسخه‌ها (ش 1593، 1708) آمده است. متن «شرح الشمسیة» (نک‍ : هف‍‌ ) همان تفتازانی است. در آن آمده: اعلم اولاً ان الاستاد (رح) جعل فی شرح الرسالة الشمسیة فی وجه ضبط الکتاب المذکور (گ 6 ر). حاشیه‌ای است با سربندهای «قال الشارح، قوله».

از قره داود، یکی از شاگردان سعدالدین تفتازانی (د 791ق)، که نام «داودیه» در پایان یکی از نسخه‌ها (ش 1593، 1708) آمده است. متن «شرح الشمسیة» (نک‍ : هف‍‌ ) همان تفتازانی است. در آن آمده: اعلم اولاً ان الاستاد (رح) جعل فی شرح الرسالة الشمسیة فی وجه ضبط الکتاب المذکور (گ 6 ر). حاشیه‌ای است با سربندهای «قال الشارح، قوله».
آغاز:   قوله. و رتبته الخ. اعلم ان المصنف قال، فاشار الی من سعد بلطف الحق الی آخر اوصافه تحریر کتاب کذا و کذا. ثم قال فبادرت الی مقتضی اشارته و سمیته بالرسالة الشمسیة فی القواعد المنطقیة. و رتبته علی مقدمة الخ. و الاخفاء فی أن الضمیرین.
انجام:   و یمکن ان یقال اشار رح الی الجواب و لایراد بقوله. فالاولی الی آخره. قد تمت هذه الحاشیة الزاکیة الداودیه. تم کتابة الکتاب...