چاپ مطلب

تأویل از دیدگاه ابن عربی / علی اشرف امامی

تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۴/۲۲ , ۱۱:۳۷

 

در دو حوزه ادبیات و الهیات، به این نکته باید توجه کرد که ادبیات و دین عنصر مشترکی دارند به نام زبان. تی اس الیوت در مقالۀ «ادبیات و دین» خود معیار عظمت ادبیات را در خارج از ادبیات، یعنی در الهیات می داند، زیرا به اعتقاد وی ایمان مسیحی برتر از ادبیات است، لذا در ارزیابی ادبیات مداخلۀ ایمان ضروری است. از طرفی پل تیلیش در مقالۀ «دین و فرهنگ دنیوی» با اتکاء به دیدگاه خاص خود دربارۀ ایمان به عنوان دغدغۀ نهایی انسان، و دیدگاهش دربارۀ خدا به عنوان بنیاد هستی انسان، ارزیابی و داوری دربارۀ هر یک از این دو حوزه را به خداوند ارجاع می دهد. به اعتقاد او ادبیات و دین هیچ کدام نمی توانند دربارۀ دیگری داوری کنند....

معارف، سال 1381، شماره 56

 

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب