چاپ مطلب

نخستین پزشک اساطیری ایران چه کسی است؟

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ , ۸:۳۴

 

علیرضا باژدان،  محسن ابوالقاسمی،  مهشید میرفخرایی

چکیده: در این مقاله، نام «ثریته» در اوستا و بسامد آن در نوشته های دوره ی میانه را بررسی و سپس نخستین پزشک را در کتاب های تاریخ ایران اسلامی معرفی می کنیم که برخی او را فریدون و برخی جمشید می دانند. سه شخصیت اسطوره ای ایران (ثریته، فریدون و جمشید) به نحوی با پزشکی ارتباط دارند و برای شناختن نخستین پزشک از میان آنان، باید هر سه نام را بررسی کنیم تا تفاوت منابع در ذکر ویژگی های این شخصیت را دریابیم. به نظر می رسد که فردوسی در چهاربیت ابتدایی توصیف جمشید، صفات ثریته را برای وی معرفی می کند. این سه شخصیت را در دوره های مختلف بررسی می کنیم تا دلیل این تغییر نام یا صفت را دریابیم.

تاریخ اسلام و ایران دوره جدید زمستان 1393 شماره 24 (پیاپی 114)

 

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب