چاپ مطلب

نقشه تهران در سال 1275 ه.ق

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۹/۲۰ , ۱۱:۶

 

 

 

تصویر زیر اولین نقشه ایست که در دارالفنون با همکاری موسیو کرشیش اطریشی معلم توپخانه تهیه شد  و آن نقشه تهران است .

نقشه تهران در سال 1275 ه.ق

 

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

شماره آرشیو: 131403-275م

 

 

 

 

چاپ مطلب