چاپ مطلب

کانون های تغذیه فکری امیرکبیر / محمدتقی امامی خویی

تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ , ۱۴:۵۵

 

چکیده: با آغاز تحولات و دگرگونیهای صنعتی، اقتصادی و فکری دنیای غرب و نفوذ آن به دنیای شرق، کشورهای روسیه و عثمانی به علت همجواری با دنیای غرب، نفوذ اندیشه های فکری دنیای غرب در این کشورها زودتر از سایر کانون های شرق آغاز گردید. لذا روشن فکران و دولت مردان بیش تر کشورهای شرق الگوهای این کشورها را مورد استفاده خود قرار دادند. شهر های آذربایجان و گیلان نیز به علت قرار گرفتن در مسیر ارتباطات تجاری و داشتن ارتباط فکری با روسیه و عثمانی زودتر از سایر شهرها در جریان تحولات دنیای غرب قرار گرفت . امیرکبیر یکی از دولت مردان بزرگ ایران نیز با استفاده از جریان های فکری این سه کانون، توانست اندیشه های فکری خود را متحول سازد.

مسکویه، دانشگاه آزاد ری، بهار 1386 شماره 6

 

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

 

 

چاپ مطلب