چاپ مطلب

مطالعه تطبیقی گلستان هنر و مناقب هنروران / آزاده حسنین

تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱/۳۰ , ۱۱:۳۱

 

دوره صفویه عصر شكوفایی هنرهای زیبـای ایـران بـه شـمار مـی رود. در ایـن عصـر هنرمندان فراوانی با تشویق پادشاهان در سراسر قلمرو صفویه مشغول به كاربودند. همین امرباعـث شد آثاری نگاشته شود كه به شرح حال خوشنویسان وهنرمندان اختصاص داشـته باشـد. «گلسـتان هنر» اثر قاضی منشی احمد قمی یكی از رساله های مهم عصر صفویه بـه شـمار می رود و از معدود منابع مستقلی است كه اطلاعات ارزشمندی درباره خوشنویسـان، نگـارگران و تذهیب كاران عصر صفوی ارائه می دهـد. مؤلـف بـا نگرشـی نـو در تـاریخ تـذكره نویسـی ایـران جزئیات فراوانی از هنرمندان عصر صفویه را بـازگو مـی كنـد. از سـوی دیگـر، «مناقـب هنـروران» كتابی است كه مصطفی عالی افندی آن را یك دهـه قبـل از نگـارش «گلسـتان هنر»، در سرزمین عثمانی به نگارش در آورد. این دو اثر شباهتها و تفاوتهایی با یكدیگر دارنـد كه قابل تأمل است. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی ضـمن تبیـین زمانـه و زندگی نویسندگان دو كتاب، به بررسی انتقادی مباحث مندرج آنها بپردازد.

 

مطالعات تاریخ اسلام، سال هشتم، شمارۀ 30، پاییز 1395

دریافت مقاله

چاپ مطلب