چاپ مطلب

نقش ایرانیان در توسعۀ مكتب كتاب آرایی بغداد عثمانی / فرزانه فرخ‌فر

تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱/۳۰ , ۱۱:۲۴

 

بغداد در سدۀ دهم هجری سرزمینی حدفاصل دو قدرت سیاسی مهم در منطقه بود؛ دولت عثمانی و دولت صفوی. به تدریج در نیمۀ دوم این قرن، پایه های قدرت دولت عثمانی در بغداد استوار شد.

بغداد كه پیش از این، تحت حمایت ایرانیان، پیشینه ای دیرینه در برپایی كارگاههای هنری و خلق نسخ مصور باشكوه داشت، در این دوره شكوفایی دوباره یافت. گرد آمدن هنرمندان و اصحاب هنر در بغداد، زمینۀ شكل گیری مكتبی جدید در كتاب آرایی را فراهم آورد كه امروزه با نام مكتب كتاب آرایی بغداد عثمانی شناخته می شود. پرسش این است كه ایرانیان تا چه اندازه در پیشرفت مكتب كتاب آرایی بغداد عثمانی تأثیرگذار بوده اند؟

پژوهش پیش رو با رویكردی تاریخی و روشی تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد. این بررسی نشان داد كه حضور و فعالیت استادان ادب و هنر ایرانی در بغداد، تأثیر بسیاری بر شكل گیری و گسترش مكتب كتاب آرایی بغداد و نوع آرایش كتاب ها در عصر حاكمیت عثمانیان داشته است.

مطالعات تاریخ اسلام، سال هشتم، شمارۀ 30، پاییز 1395

 

دریافت مقاله

منبع: میراث مکتوب

چاپ مطلب