چاپ مطلب

پژوهشى پیرامون تاریخ کتابخانه سلطنتى، در کاخ گلستان تهران / نسرین مرجانی

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ , ۹:۴۴

 

کتابخانه‌اى که امروز از آن با عنوان کتابخانه کاخ گلستان یاد مى شود، به لحاظ داشتن نسخه هاى خطى و مرقعات و نگارگرى‌هاى گردآمده در آن، کتابخانه‌اى بى نظیر است. این کتابخانه که میراث دار آثار برجاى مانده از کتابخانه حضرت اعلى (کتابخانه شاهنشاهى عهد صفویه) و دیگر کتابخانه هاى شاهنشاهى عهد قاجار بود، بر اثر تغییر و تحولات سیاسى و فرهنگى دوران صفوى و قاجار شکل گرفت و پس از دست به دست شدن میان دودمان‌ها و جابه جایى در مکان هاى مختلف، سرانجام در قصر سلطنتى نوپاى گلستان جاى گرفت. در این مقاله به سیر تاریخى شکل گیرى و فراهم آورى منابع و رؤساى این کتابخانه مى پردازیم.

پیام بهارستان، شماره 27، بهار و تابستان 1395

دریافت مقاله

چاپ مطلب