چاپ مطلب

اتومبیل ویژه اطفای حریق در اوایل حکومت رضا شاه پهلوی

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۹ , ۱۳:۱۹

 

 

 

اتومبیل ویژه اطفای حریق در اوایل حکومت رضا شاه پهلوی

شماره آرشیو عکس: 301 - 111ی

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

 

 

چاپ مطلب