چاپ مطلب

چند تن از مستوفیان در حال شمارش وجوه مالیاتی در حضور ناصرالدین شاه

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۹ , ۱۳:۱۴

 

 

 

 

چند تن از مستوفیان در حال شمارش وجوه مالیاتی در حضور ناصرالدین شاه

شماره آرشیو عکس: 2547- 1ع

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

 

 

 

 

 

چاپ مطلب