چاپ مطلب

تاریخ واقعی و تاریخ روایی / ژاله آموزگار

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۹/۲۱ , ۸:۵۷

عنوان برگزیده بر این گفتار عنوانی است بسیار کلی و عام و موضوع آن بسیار گسترده، که می تواند تاریخ یک عمر هستی را در بر گیرد و گستره همه جهان را ... چون همه هستی نیز، هم تاریخ حقیقی دارد و هم تاریخ روایی. اما در این مقال، از این جهان بزرگ و سرگذشت آن به بخشی از سرزمین ایران و گوشه هایی از تاریخ باستان این کهن بوم بسنده می کنم و تاریخ واقعی و روایی را در این راستا رویاروی هم قرار می دهم، ضمن این که وارد دنیای باستان شناسی نیز نمی شوم و از تاریخ اساطیری صرف نیز چشم پوشی می کنم.

اما پیش از آغاز هر مطلبی در این زمینه، این پرسش پیش می آید که آیا تاریخ واقعی وجود دارد؟ آیا تاریخ نگاران گزارشگرانی واقعی تاریخ هستند و ارتباط میان روایت تاریخی و حقیقت تاریخی تا چه اندازه است؟ آیا این عبارت که غالبا می گویند «تاریخ قضاوت خواهد کرد » عبارت درستی است؟ آیا واقعا تاریخ همیشه درست قضاوت می کند یا باید از میان گزارش های تاریخی گوناگون و گاهی با برهان خلف به جستجوی واقعیت های تاریخی رفت؟

بخارا بهمن 1379 شماره 16

 دریافت مقاله

 

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب