چاپ مطلب

هَرزبَد در شاهنامه ی فردوسی / احمد تفضلی

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۹/۲۰ , ۸:۴۰

 

یکی از مناصب ناشناخته دوران ساسانی

در میان شهدای مسیحی ایرانی در عهد شاپور دوم، که مقاتل آنان به زبان سریانی در دست است، از گوشت آزاد نامی با عنوان « ریئس خواجگان دربار و مربی شاه» و ملقب به ازبد یاد شده است. همین لقب برای مار اّبایِ جاثلیق، که از معاصران قباد اول و یکی دیگر از شهدای مسیحی ایرانی بود، نیز ذکر شده است. تاکنون این لقب را به دو گونه تعبیر کرده اند: شومون آن را مرکب از «ارز» (بها، ارزش) و «بد » (ریئس) می داند. سبب این توجیه او ظاهرا این است که در متن سریانی آمده است که مار ابا در جوانی در خدمت هَمرگر (همارگر ، آمارگر) بیت ارمایه بوده است.

نامه فرهنگستان دوره اول بهار 1374 شماره 1

 دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب