چاپ مطلب

یادداشت روسها مبنی بر لزوم تبعید ستارخان و باقرخان از تبریز

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۹/۱۴ , ۸:۴۴

 

 

یادداشت محرمانه سفارت روسیه در ایران در باره تحرکات ستار خان و باقرخان در تبریز بر ضد روسها و لزوم تبعید این دونفر و..

[متن سند]:

محرمانه است

[سر برگ ]سفارت دولت امپراطوری روسیه مقیم در بار ایران

مورخه ۲۷ شهر صفر سنۀ۱۳۲۸ ، نمرۀ ۷۱

یادداشت

با اینکه سفارت سنیه سابقاً مکرر جلب دقت اولیای دولت علیه ایران را به رفتار مضر [و] ناگوار باقرخان و ستارخان در تبریز نموده و اظهار داشته بود که تا مشارالیها از آذربایجان تبعید نشوند، به هیچ وجه مِن الوجوه نظم و امنیت دائمی در آنجا برقرار و موجود نخواهد شد، مجدداً هم زحمت افزاست، که به موجب اطلاعاتیکه این روزها از تبریز، به سفارت رسیده ، وضع آنجا باز مغشوش و روز بروز هم بدتر شده، بر ضد روس تحریکات می نمایند، بطوری که اگر فوراً اقدامات مؤثره صحیحه برای اخذ اسلحه از دستجات و کسان ستارخان و باقرخان بعمل نیاید و خودشان از آنجا تبعید نشوند ممکن است هر روز یک مفسده و اغتشاش بزرگی برپا شود. لهذا عقیده اولیای دولت اعلیحضرت امپراطوری بر اینست ،حال که در تبریز دسته قابلی از قشون دولت علیه ایران موجو می باشد، موقع مناسب این کار است و اولیای دولت اعلیحضرت امپراطوری منتظر اقداماتِ فوریه صریحه هستند، زیاده زحمت افزا نمی شود. مهر سفارت روسیه

منبع : از نمایشگاه اسناد رونمایی شدهِ اخیر در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه

قاجاریه

 

 

چاپ مطلب