چاپ مطلب

جهانِ مطلوبِ سعدی در بوستان / غلامحسین یوسفی

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۹/۱۴ , ۸:۴۱

 

چکیده: در این مقاله، نویسنده کوشیده است تا مدینه فاضله ای را که سعدی در آرمان خویش در پی آن بوده، در بوستان جستجو نماید و با بررسی ویژگیهای آن، سرای سعادت سعدی را به همگان معرفی نماید. آرمان شهری که در آن سعدی، پیوسته از تجربه ها و سرگذشت ها و روایات گذشتگان یاد نموده و در آن برایش در ورای هر امری، نکته ای و عبرتی نهفته است. بوستانی که جهان حقیقت سعدی است و در آن جز حقگویی و حق شنوی خبری نیست.

اگر در سرای سعادت کس است / ز گفتار سعدیش حرفی بس است

پسند ها و آرزو های سعدی در بوستان بیش از دیگر آثار او جلوه گر ست. به عبارت دیگر سعدی مدینه فاضله ای را که می جسته، در بوستان تصویر کرده است.

 

سعدی شناسی اردیبهشت 1389 دفتر سیزدهم

 

دریافت مقاله

 

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب