چاپ مطلب

فرمانی از دوران ابوالمظفر جهانشاه قره قویونلو / رکن الدین همایون فرخ

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۹/۱۳ , ۹:۴۵

فرمان تولیت آستان مقدس حضرت معصومه علیها و علی آبائها التحیه والسلام که از طرف ابوالمظفر جهانشاه قره قویونلو بنام مرتضی اعظم نظام الدین صادر شده است در خاندان شادروان میرزا محمد شفیع جهانشاهی نگاهداری میشود.

نظر به این که آثار و اسناد و فرمان های تاریخی دوران فرمان روایی قره قویونلو ها بسیار نادر و کمیاب است، اهمیت تاریخی و تحقیقی نشر این گونه آثار کاملا مشهود است.

با توجه باین مراتب فرمان مذکور نشر می یابد و لازم می داند درباره سابقه تاریخی خاندان جهانشاهی مختصر توضیحی نیز داده شود.

خاندان جهانشاهی بنا بنوشته تاریخ حشری و روضه الصفا از سلاله سید مهدی از فقهای شهیر و صحیح النسب دوران مغول هستند. این خاندان در دوران سلطنت جهانشاه پسر قره یوسف قره قویونلو مورد توجه خاص آن پادشاه قرار گرفتند تا آنجا که پادشاه مذکور دختران خود را باولاد ذکور این دودمان تزویج کرد و اینک دودمان جهانشاهی از این سلسله اند و انتساب به جهانشاه قره قویونلو ازین رهگذر است.

بررسی های تاریخی 1349 شماره 27

 

دریافت مقاله

 

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب