چاپ مطلب

صعود بالون از مدرسه دارالفنون :(از دفتر خاطرات ناصرالدین شاه)

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۸/۱۱ , ۸:۴۵

 

نیم ساعت تمام روی آسمان در میان ارتفاع ایستاد

صعود بالون از مدرسه دارالفنون :(از دفتر خاطرات ناصرالدین شاه):روز[ شنبه] ۸ ربیع الاول[ ۱۲۹۴ ] ۵ ساعت به غروب مانده از کریاس جلو خان مدرسه دارالفنون، دو بالون بزرگ هوا رفت ، همان بالونچی های سابق ، اول بالون بزرگ سرخ رنگی هوا کردند، یک نفر نشسته هوا رفت زیاد نرفت،بزودی افتاد به باغ و خانه اعتضاد الدوله. ما با پیشخدمتها بالای شمس العماره بودیم ، ادیب ، فرخ خان، سیاچی وجیه و غیره بودند ، مردم زیادی یعنی کل اهل شهر روی بامها و کوچه و غیره بودندو بعد از نیم ساعتِ دیگر ، بالون سفید بسیار خوش ترکیب بزرگی هوا رفت ، دونفر نشسته بودند ، خیلی خوب و راست به هوا رفت ، قریب دو هزار ذرع هوا رفت که آدمها مثل کبوتری پیدا بودند ،

نیم ساعت تمام روی آسمان در میان ارتفاع ایستاد، تماشای بسیار خوبی به مردم داد، بعد پائین آمد، یکراست توی باغ سپهسالار افتاده بود ،قمرالسلطنه ( همسر سپهسالار) و کنیزهای او ریخته بودند سر بالون چی ها.

منبع : فاطمه قاضیها، دارالفنون، گنجینه تهران ،زمستان ۱۳۶۸ ،ص۱۲۸

منبع: حلقه کاتبان - قاجاریه

چاپ مطلب