چاپ مطلب

شهید آیت الله سید حسن مدرس در بیمارستان و در پی ترور نافرجام از سوی عمال رضاخان

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۸/۸ , ۸:۴۳

شهید آیت الله سید حسن مدرس در بیمارستان و در پی ترور نافرجام از سوی عمال رضاخان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ مطلب