چاپ مطلب

شیر سنگی مربوط به دوره اشکانی در محل دروازه قدیم شهر همدان

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۷/۲۴ , ۱۱:۴۱

شیر سنگی مربوط به دوره اشکانی در محل دروازه قدیم شهر همدان

 

 

 

 

 

 

 

چاپ مطلب