ایران فرهنگی


نقش و جایگاه منجّمان و ریاضی دانان در اوضاع علمیِ ایران عصر ایلخانی | ۱۴:۲۷,۱۳۹۶/۹/۱|

هجوم مغول به ایران در سال 616ه.ق، موجب تخریب بسیاری از مراکز و مؤسسات علمی و فرهنگی این سرزمین گردید؛ اما پس از یک دوره فترت فرهنگی، دوباره برخی از شعب علوم، همزمان با حاکمیت ایلخانان مغول و به همت اندیشمندان ایرانی، شکوفا شدند در همین راستا، نوشتار حاضر با کاربست روشی تحلیلی بر آن است تا در گام نخست وضعیت دو علم نجوم و ریاضیات و عملکرد دانشمندان این علوم در عصر ایلخانی را مورد واکاوی قرار داده و در گام دوم به تبیین جایگاه و پایگاه این دانشمندان و آثار آنان در نزد ایلخانان مغول بپرداز

پیشگویی در گرشاسب نامه حکیم اسدی توسی | ۱۴:۱۴,۱۳۹۶/۹/۱|

پیشگویی در میان عناصر گوناگون حماسه عاملی است که گره از داستانهای حماسی می گشاید و گرشاسب نامه که بعد از شاهنام استاد توس دومین اثر بزرگ حماسی ایرانی است، از جمله آثاری است که پیشگویی های متعدد در آن نمودهای فراوانی دارد. مقالۀ حاضر قصد دارد پیشگویی های گوناگون گرشاسب نامه را بررسی، تحلیل و دسته بندی نماید. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است.

شرح مفاهیمی دربارۀ بهشت زردشتی در متون فارسی میانه | ۱۳:۷,۱۳۹۶/۹/۱|

باور به زندگی پس از مرگ و رستاخیز، از جمله پرسش هایی است که ذهن هر باورندۀ دینی را به خود مشغول می دارد. نزد زردشتیان نیز، از امید به پاداش در برابر نیکی سخن رفته است. این مفهوم، در متون پهلوی بسیار روشن تر و کامل تر از متون اوستایی توصیف شده است.

رویکرد محمدامین ریاحی به مقوله زبان فارسی و فرهنگ ایرانی / توران طولابی | ۹:۲۸,۱۳۹۶/۹/۱|

ضرورت تکوین هویت ملی جدید، از مسائلی بود که برای تجددگرایان دوره ی قاجار به ویژه پس از انقلاب مشروطه مطرح شد و در قالب پژوهش در گذشته و با محوریت تاریخ و زبان به عنوان دو مقوله ی فرهنگی و تمدنی جلوه یافت. محمدامین ریاحی نیز از جمله پژوهش گرانی بود که دغدغه ی پژوهش در مقوله های فرهنگی تمدنی ایران داشت.

حاشیه بر حاشیه شارحان / هادی اکبرزاده | ۹:۲۵,۱۳۹۶/۹/۱|

در این مقاله، شرح و گزارش چند بیت از متون ادب فارسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نگارنده با ارایه برخی از دلایل و شواهد، نکاتی در لغزش گزارش شارحان آن ابیات گوشزد نموده و کوشش کرده است با ارایه شواهد، مفهوم و معنی آن ابیات را روشن کند. تامل در شرح و گزارش این ابیات، ضرورت توجه به رو ساخت متون ادبی را برای دریافت درون مایه و ژرف ساخت آن آثار بیان می کند.

تودرتویی صور خیال در شعر حافظ / احمد شوقی نوبر | ۹:۲۱,۱۳۹۶/۹/۱|

ذهن حافظ غالبا در ابداع صور خیال، ترکیب گر است، یعنی صور خیال برگرفته از طبیعت را - با نام و نشان، و رنگ و بویی که دارند - در زمینه متنی مناسب کنار هم می نشاند و تابلوهای خیال انگیز «به تحریر کارگاه خیال» پدید می آورد که همه مناظر را در آن باید یک جا تامل کرد و گرنه در نگرش انتزاعی، نازک خیالی های خواجه در ایجاد تناسبات میان آن پرده های خیال، از نظر به دور می ماند. از آن جا که حافظ پژوهان - تا آن جا که ما می دانیم - هر یک از صور خیال را بطور انتزاعی مورد بررسی قرار داده و از ظرایف و دقایق ترکیبی آن به تسامح گذشته اند

بی اعتمادی در دستگاه مسعود غزنوی و دلایل آن در تاریخ بیهقی | ۹:۱۷,۱۳۹۶/۹/۱|

با مطالعه تاریخ بیهقی، روابط تیره چهره های طراز اول غزنویان و فضای غیرشفاف حاکم بر دربار مسعود غزنوی بخوبی مشهود است. بی اعتمادی، فریبکاری، تظاهر و دروغ ویژگی تقریباً مشترک بین ارکان حکومت سلطان مسعود است.

واژگان عدلیه مصوب فرهنگستان ایران (1320-1314ش) / محسن روستایی – بخش چهارم | ۹:۱۴,۱۳۹۶/۹/۱|

دادگستری نوین در دوران وزارت علی اکبر داور، وزیر دادگستری با همراهی عده ای از مطلعین و خبرگان تأسیس یافت و قوانین مدنی و حقوقی با استفاده از اصول و مبانی حقوق و فقه اسلامی و بهره گیری از روش محاکمات جدید، دستخوش تغییر گردید.

تاریخچه راههای ایران / محمد بهمنی قاجار - بخش اول | ۸:۴۴,۱۳۹۶/۹/۱|

کشور ما در طول تاریخ چندهزار ساله و با توجه به گسترة پهناورش، همواره نیازمند به راه و امکانات مربوط به آن بوده است که از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی ارزش بسیار زیادی داشته‌اند. در دوره‌های گوناگون تاریخی در کنار راههای ایران، چاپارخانه‌ها، رباط‌ها و استراحتگاه‌های زیادی ایجاد گردیده که هر کدامشان حائز اهمیت بوده‌اند

بررسی پوشاک دورۀ زندیه بر اساس طبقات اجتماعی آن دوره | ۱۴:۵۵,۱۳۹۶/۸/۳۰|

مقالۀ حاضر به منظور بررسی جامعه شناختی پوشاک در دورۀ زندیه انجام شده است. هدف این مقاله بررسی نوع پوشاک در بین طبقات اجتماعی و مردان و زنان دورۀ زندیه است. پوشاک زنان و مردان دورۀ زندیه به تفکیک و بر اساس نظریه قشربندی کارکردی «دیویس» و «مور» تحلیل شده است.

جایگاه ائمه اطهار(ع) در آثار و احوال شاه نعمت الله ولی | ۱۴:۳۵,۱۳۹۶/۸/۳۰|

فرآیند گذار از تسنن به تشیع از مهم ترین تحولات تاریخ ایران است که طی قرون هفتم تا دهم ه.ق صورت گرفت. طریقت های صوفیانه از جمله نعمت اللهیه و صفویه، علی رغم باورهای سنی اولیه، نقش مهمی در تحول مذهبی و گذار از تسنن به تشیع در جامعه ایرانی داشتند.

بررسی ابعاد و جایگاه زن در شاهنامۀ فردوسی | ۱۳:۴۱,۱۳۹۶/۸/۳۰|

از زمان های گذشته بحث پیرامون مقام زن و ارزش اجتماعی اش نزد دانشمندان و متفکران مورد بحث بوده است. وصف های فردوسی دربارۀ این صنف، پرصلابت است و ظرافتی دلنشین دارد. وی این صنف مخصوص را گاه مقام و منزلت فرشتگان و گاه جایگاهی مانند اهریمن می دهد.

چرا سخنی از فیروز، فرزند یزدگرد سوم در شاهنامه نیست؟ / داریوش اکبرزاده | ۱۳:۱۰,۱۳۹۶/۸/۳۰|

شاهنامۀ فردوسی یکی از سترگ شاهکارهای همیشه ماندنی تاریخ ادبی ایران زمین و گنج پایان ناپذیر زبان فارسی است. این کتاب از برای زبان فارسی از دید زبانی و از دید اسطوره شناسی برای شناخت باورهای کهن سال و نیز شناخت رخدادهای تاریخی بسی ارزشمند است.

بررسی جایگاه راه ابریشم در دورۀ های تاریخی ایران باستان / بهروز افخمی | ۱۲:۵۱,۱۳۹۶/۸/۳۰|

امروز دربارۀ نام و اهمین «راه ابریشم» توافق جهانی وجود دارد. سازمان جهانی یونسکو مسیر باستانی شرق دور و خاورمیانه را به این نام می شناسد. بنا بر اسناد سازمان های جهانی، موجودیت آن با شروع تجارت راه ابریشم در این مسیر گره خورده است و آن را سازمان یونسکواز دورۀ اشکانی به بعد تا اواخر دورۀ صفویه مشخص کرده است.

نقش آب و هوایی خلیج فارس در تکوین و توسعۀ تمدن های جنوب ایران | ۱۲:۶,۱۳۹۶/۸/۳۰|

خلیج فارس در طول تاریخ نقش بسیار مهمی در سیر تمدن و حوادث بشری ایفا کرده که اوراق و منابع تاریخی و باستان شناسی همواره آن را تأیید کرده است. این خلیج از گذشته های بسیار دور به سبب موقعیت جغرافیایی ویژه، واقع شدن بر گذرگاه تمدن های بزرگ و منابع طبیعی سرشار، از جهات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی اهمیت به خصوصی برای فلات ایران داشته و بندرهای آن نقش مهمی در تجارت بین المللی شرق و غرب ایفا کرده است.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما