ایرانشناس بر جسته قزاق، تیمور بیسمبیوف / محمود جعفری دهقی
|۱۳:۱۷,۱۳۹۵/۱۰/۲۰| بازدید : 360 بار

 

حاصل سفر دو هفته ای اینجانب به جمهوری قزاقستان به دعوت دانشگاه فارابی آشنایی با ایرانشناسان و دوستداران زبان و فرهنگ ایرانی در آن دیار بود. یکی از ایرانشناسان برجسته قزاق آقای تیمور بیسمبیوف بود که تحقیقات ارزنده ای در زبان و فرهنگ ایران و ملت های فرارود کرد. خانم غالیه قمبربکوا ایرانشناس و استاد زبان فارسی در دانشگاه فارابی شرحی در بارۀ زندگی استاد بیسیمبیوف نگاشته و برای اینجانب ارسال نموده که در زیر تقدیم می گردد.

*****

تیمور بیسمبیوف در سال 1955 در شهر آلماتی در یکی از خانواده های تحصیل کرده قزاق زاده شد. پدرش قاسم بیسمبیوف (1919-1980) اولین دکترای در رشته فلسفه بودند. مادر وی والنتینا اسنعلیوا از مهاجران تاتار بودند و دکتری ادبیات هستند.

تیمور بیسمبیوف رشته تاریخ دانشگاه فارابی را خواندند و در شهر تاشکند ادامه تحصیل داد و پایان نامه دکتری را دفاع کرد. موضوع پایان نامه وی "تاریخ شهرخی منبع تاریخی" که مربوط به تاریخ خانات خوقند بود. بعد از دفاع از سال 1983 کار خود را در انستیتوی تاریخ و باستانشناسی آکادمی علوم شروع کرد.

از سال 1991 تا روز وفاتش در انستیتوی شرقشناسی آکادمی علوم مشغول بکار بودند.

دکتر تیمور بیسمبیوف زبان فارسی را در انجمن شرقشناسان جوان پیش استاد بنجمن یودین یاد گرفت و با نسخ خطی فارسی براحتی کار می کرد. او به زبان فارسی عشق و علاقه عجیبی داشت. بنابراین زبان فارسی را زود یاد گرفت. نتیجه علاقه وی بزبان فارسی در کار ترجمه های او نظیر کتاب جوامع الحکایت عوفی انعکاس پیدا کرد. او 205 حکایت گزیده جوامع الحکایت و لوامع الروایات سدید الدین محمد عوفی را بزبان روسی با توضیحات کامل از سه نسخ خطی و دو کتاب چاپ سنگی ترجمه کرد. وی بسیار تحت تاثیر زبان مولف این شاهکار ادبی بود و بعضی اوقات خود دکتر احساس نزدیکی با شخص سدید الدین محمد عوفی داشت.

تیمور ببسمبیوف به 14 زبان دنیا مسلط بودند (یونانی، لاتین، هلاندی، آلمانی، فراسوی، انگلیسی، ترکی جغتائی، عثمانی، ایغوری، فارسی، لهستانی، افریکاناس، روسی و غیره). او بعنوان دکتر مدعو در دانشگاه ایندیانا (امریکا)، در مرکز اسلام شناسی آکادمی بریتانیا در لندان، در دانشگاه اکسفورد، در دانشگاه توکیو کار کرد و در پروژه های بین المللی شرکت نمود. غیر از این، در کتابخانه های هند، ایران، تاجیکستان، ازوبکستان، روسیه، فرانسه و انگلیس کار کرد. ثمره تلاشهای وی 6 کتاب و بیش از 200 مقالات علمی است. یکی از تالیفات  وی در سال 2008 در تاکیو بزبان انگلسی چاپ شده است که عنوان آن: «Annotated Indices to the Kokand Chronicles»  است.

یکی از کتابهای او در سال 2003 در لندان به چاپ رسیده است باعنوان:

 The Life of «Mulla Muhammad Yunus Djan Shighavul Dadkhah Tashkandi ‘Alimqul. A Native Chronicle of Nineteenth Century Central Asia» (edited and translated by Timur K. Beisembiev. – London and New York: Routledge Curzon, Taylor & Francis Group, 2003. – р.400).

ولی بزرگترین کار وی مربوط به تاریخنگاری خوقند است که در سال 2009 کتاب "تاریخنگاری خوقند: تحقیقات آسیای مرکزی در منبع قرون 18-19" (1263 ص.) چاپ شده است.

دکتر تیمور بیسمبیوف ارزوها و پروژه های زیادی داشت ولی تنها با مادر 92 ساله زندگی می کرد و بیشتر نگران مادرش بود. ولی افسوس که دکتر تیمور بیسمبیوف ناگهان درگذشت. برای دوستان و همکارانش کتابخانه بسیار غنی بیش از 10000 مجلد کتاب در زبانهای مخالف دنیا به جای گذاشت که بیشتر کتابهای آن نایاب و نفیس فارسی، ترکی عثمانی و انگلیسی است.

دکتر تیمور بیسمبیوف یکی از دوستداران زبان فارسی و تاریخ و فرهنگ ایران بود. همیشه می گفت: "زبان فارسی را برای مقام و درجه علمی نمی شود یاد گرفت، زبان فارسی را باید برای با فرهنگ شدن و با ادب شدن یاد گرفت. ایرانشناس نه از نظر مالی بلکه از نظر معنوی و روحی ثروتمند می شود". تیمور بیسمبیوف به علم از جمله به رشته شرقشناسی بسیار وفادار بود و تا آخرین نفس در گسترش آن اهتمام ورزید. هیچگاه به دنبال مال و مقام نبود، حتی مدیر بخش هم نشد. زندگی علمی وی برای همه شرقشناسان الگو است و می تواند الگویی برای همه باشد.

 

فهرست مقالات علمی تیمور بیسمبیوف:

Главы в книгах и список научных статей

 

1. «Байан-и таварих-и хаванин-и шахр-и Хуканд» как исторический источник // Вестник Каракалпакского филиала АН УзССР. – Нукус, 1977. – №4. – С. 61-72.

2. История изучения «Та’рих-и Шахрухи».  В кн. Сборник по вопросам истории, археологии и этнографии.  – Алма-Ата: КазГУ, 1978. – С. 25-54.

3. Легенда о происхождении кокандских ханов как источник по истории идеологии в Средней Азии (на материалах сочинений кокандской историографии). В кн.: Казахстан, Средняя и Центральная Азия в XVI–XVIII вв.  – Алма-Ата: Наука, 1983. – С. 94-105.

4. Новые данные к биографии декабриста М. А. Бодиско // Вестник АН КазССР, 1984. – №10. – С. 55-9.

5. Духовенство в политической жизни Кокандского ханства в XVIII–XIX веках (По некоторым сочинениям кокандской историогафии).  В кн.: Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. – Москва: Наука, 1985. – С. 37-46.

6. Great Mughals in Historical Traditions of Kokand.  In: Journal of Central Asia.  – Islamabad. – December 1986. – Vol. IX. – №2.  – С. 55-7.

7. «Та’рих-и Шахрухи» о Восточном Туркестане.  В кн.: Из истории Средней Азии и Восточного Туркестана XV–XVIII вв. – Ташкент: Фан, 1987. – С. 162-174.

8. The Cultural Relations of Central Asia and Kazakhstan with India.  From the 16th to the 19th Centuries.  Explorations.  A Bi-annual Journal of Social Sciences and Humanities.  – Patna, – July 1987. – Vol. 1. – №2. – С. 91-103.

9. Vusta Eysha aor Hindustanke ravabit (Contacts of Central Asia with India) на языке урду. – Ruznama-yi Nazim, Rampur, 23–24 March 1987. – №.109–110, 22–23 Rajab, sana 1407.

10. Кокандская историография как источник по истории Казахстана XVIII–XIX веков. В кн.: Памятники истории и культуры Казахстана. Сб. Центр. Совета общества охраны памятников истории и культуры. – Алма-Ата: Казахстан, 1988. – Вып. 4. – С. 100-105.

11. Значение генеалогии для источниковедения // Материалы кокандских исторических сочинений XIX в. В кн.: Источниковедческие разыскания. 1985. – Тбилиси: Мецниереба, 1988. – С. 322-326.

12. Ферганские номады в Кокандском ханстве и их историографы. В кн.: Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций.  – Алма-Ата: Наука, 1989. – С. 345-349.

13. О раннем неизвестном сочинении автора «Та’рих-и Шахрухи». В кн.: Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины.  Выпуск I.  – Москва: Наука, 1989. – С. 67-79.

14. О восточных рукописях в индийских собраниях (некоторые итоги научной командировки в Индию) //  Известия АН КазССР.  Серия общественных наук. – Алма-Ата, 1990. – №3. – С. 33-9.

15. Ethnical Identity in Central Asia and Kazakhstan in the 18th and 19th Centuries (According to the Kokand Chronicles).  Annals of Japan Association for Middle East Studies (JAMES).  – Tokyo, 1991. – №6. – С. 55-66.

16. Unknown Dynasty: the Rulers of Shahrisabz in the 18th and 19th Centuries.  In Turk Dunyasi'nin Sosyal, kulturel ve Ekonomik Iliskileri Kurultayi.  23-25 ekim 1991, Kayseri.  Teblig Uzetleri.  – Kayseri, 1991. – С. 16-7.

17. Idem (‘Unknown dynasty: the rulers of Shahrisabz in the 18th and 19th

centuries’) // Journal of Central Asia, 1992. – Vol. 15. – №1. – Р. 20-22.

18. Farghana's Contacts with India in the 18th and 19th Centuries (According to the Khokand Chronicles) //  Journal of Asian History.  – Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1994. – Vol. 28. – №2. – С. 124-135 (статья перепечатана в: India and Central Asia. Commerce and Culture. Edited by Scott C. Lewis. – Dehli, Oxford University Press, 2007. – Р. 260-270).

19. Ideological Contacts between East and West: Chingiz Khan's Law in Eurasia and its Impact on Sarmatism in the Commonwealth of Poland and Lithuania.  Labyrinth.  Central Asia Quarterly.  – University of London: SOAS. – Winter, 1995. – Vol. 2. – №1. – Р. 35-9.

20. Неизвестный источник по истории Кокандского ханства в XIX в. (Анонимная биография Алимкула амир-и лашкара) (Unknown source for the history of Kokand khanate in the 19th century [Anonymous biography of Alimqul Amir-I Lashkar]). In Восточное историческое источниковедение и специальные дисциплины. Вып. 3. – М.: Наука, 1995. – С. 38-52.

21. Образ Алим-хана в кокандских хрониках и политическая жизнь Ферганы в XIX в.  В кн.: Культура кочевников на рубеже веков (XIX–XX, XX–XXI вв.): проблемы генезиса и трансформации, г. Алматы, 5–7 июня 1995. – Алматы, 1995. – С. 28-32.

22. A Survey of Central Asian Historical Studies in Kazakhstan.  Asian Research Trends (ART): A Humanities and Social Science Review.  – Tokyo, 1995. – №5. – С. 25-51.

23. Евразийский оазис в Индиане // Deutsche Allgemeine Zeitung.  – Almaty, 27 Januar 1996. – №4 (6 841). – С. 7.

24. Исламский мир на берегах Темзы. – Deutsche Allgemeine Zeitung.  – Almaty, 10. Februar 1996. – №6 (6 843). –С. 5, 8.

25. О мудрых визирях и падишахах. – Deutsche Allgemeine Zeitung.  – Almaty, 23 Maerz 1996. – №12 (6 849). – Р. 8; 1. Juni 1996. – №22 (6 859). – С. 7; 8 Juni 1996. – №23 (6 860). – Р. 8.

26. Известие о НЛО в середине XIX в. в районе Ташкента.  В кн.: Биоплазма – феномен жизни // Материалы международного симпозиума 18-21 июня 1997 года г. Алматы. –Алматы, 1997. – С. 65-7.

27. Казахско-узбекские связи в прошлом.  В кн.: Центральная Азия //  Независимый общественно-политический журнал. – Luleе, Sweden, 1997. – №4 (10). – Р. 120-122.

28. Proverbia Batavorum // Deutsche Allgemeine Zeitung.  – Almaty, 14 Maerz 1998. – №11 (6 949). – Р. 5.

29. The Netherland proverbs (Нидерландские пословицы) //  The Globe (Время по ...).  – Almaty, 16 March 1999. – №20 (338). – Р. 7; 19 March 1999. – №21 (339). – Р. 6; 24 March 1999. – №22 (340). – Р. 6; 26 March 1999. – №22 (341). – Р. 6; 30 March 1999. – №23 (342). – Р. 6.

30. Единоборство султана с императором: рассказ Георгия Акрополита в свете сельджукских хроник (опыт сопоставления греко-персидских текстов XIII века). В кн.: Русистика в Казахстане: проблемы, традиции, перспективы //  Доклады международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения доктора филологических наук профессора Х. Х. Махмудова.  – Алматы: КазГНУ им. ал-Фараби, 1999. – С. 33-60.

31. Сокровищница восточной мудрости Ауфи (XIII век) (Treasury of Oriental wisdom of Awfi (13th century) [bilingual article]) //  Энергия Казахстана, 1999. – №4. –С. 55-69.

32. Особенности употребления каузативных глаголов в персоязычных сочинениях кокандской историографии XIX века. В кн.: Мир языка // Материалы научно-методической конференции, посвященной памяти профессора М. М. Копыленко.  – Алматы: КазГУМОиМЯ, 1999. – С. 615-24.

33. Migration in the Qоqand Khanate in the Eighteenth and Nineteenth Centuries // Migration in Central Asia: Its History and Current Problems.  Edited by Komatsu H., Obiya Ch., Schoeberlein J. S.   –Osaka, Japan Center for Area Studies, National Museum of Ethnology, 2000. – Р. 35-40.

34. Южный Казахстан в конце XVIII - первой трети XIX века.  В кн.: История Казахстана (с древнейших времен до наших дней).  В пяти томах //  Том 3. Казахстан в новое время. – Алматы: А т а м ұра, 2000. – С. 278-296.

35. Рецензия на книгу Shir Muhammad Mirab Munis and Muhammad Riza Mirab Agahi.  Firdaws al-Iqbal, history of Khorezm / translated from Chaghatay and annotated by Yuri Bregel.  – Leiden, E. J. Brill, 1999.  – Pp. lxxvii, 718.  Journal of Islamic Studies. Volume 12 Number 1 January 2001.  Oxford University Press, 90–3.

36. История мальтийских рыцарей в XVI-XVIII веках: проблема и источники (по следам одной публикации К. Э. Анжель) // Известия Министерства образования и науки Республики Казахстан, Национальной академии наук Республики Казахстан.  Серия общественных наук. – Алматы: Гылым, март-апрель 2001. – №2 (231). – С. 15-30.

37. Рецензия на книгу: Contemporary Kazaks: Cultural and Social Perspectives / edited by Ingvar Svanberg. – Surrey, Curzon Press, 1999. – Pp. xi, 152.  Price. Journal of Islamic Studies. Volume 12 Number 2 May 2001.  Oxford University Press, 221–4.

38. Тюльпаны Батавии на поле востоковедения.  Голландский вклад в изучение истории и культуры Средней Азии/Batavia’s tulips in the field of Oriental studies.  The Dutch contribution to studying the history and culture of Central Asia [bilingual article].  В кн.: Тюльпан и Человек: Доклады участников симпозиума, проведенного в рамках Международного Фестиваля 25–27 апреля 2001/Tulip & Man.  Preceedings of the symposium held within the framework of International Festival, April 25–27, 2001. –  Алматы: Посольство Нидерландов в Республике Казахстан, 2002. – С. 80-88.

39. Moghul India’s Campaign in Northern Afghanistan 1646–1647 in the Mirror of Contemporary Ideology. In Казахстан – Индия: древность, средневековье и современность / Kazakhstan and India: Through Ancient, Medieval and Modern Times. – Алматы: Oлке, 2002. – С. 65-69.

40. Античность и Византия в зеркале классической исламской культуры. На материале персоязычного историко-литературного свода XIII в. Джавамис ал-хикайат сАуфи. В кн.: Тамыр. – Алматы: Ассоциация «Золотой век», 2002. – Вып. 3(8). – С. 71-80.

41. Afrikaanse spreekwoorde. Африканерские (бурские пословицы). В кн.: Дар слова. Литературно-художественный альманах КарГУ им. Е.А. Букетова. – Караганда: КарГУ им. Е. А. Букетова, 2003. – Выпуск 3. – С. 67-72.

42. Бухарские и кокандские хронисты о связях Средней Азии с Ираном в середине XVIII-XIX вв.. В кн.: Центральная Азия: диалог цивилизаций в XXI веке // Материалы международной конференции. – Алматы: Дайк-Пресс, 2003. – С. 55-65.

43. Перевод этой статьи на фарси: “Didagah-i vaqayi‘navisan-i Bukhara’i va Khujand (sic) dar mavrid-i tamasha-yi miyan-i Mavara’n-nahr va Iran az avasit-i qarn-i 18 ta qarn-i 19”.  В кн.: Jahan-i Irani va Turan. Ba-ihtimam-i Marziyya Saqiyan. – Tehran, Markaz-i asnad va ta’rikh-i diplomasi, 1381/2002-3. – Р. 273-282.

44. Возрождение чагатайской государственной идеи в Мавераннахре (конец XVIII –  начало XIX в.) / Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака в XIII–XVIII вв. // Материалы Международного круглого стола. – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – С. 97–114.

45. Высшая администрация Ташкента и юга Казахстана в период Кокандского ханства: 1809–1865 гг. (просопографический обзор по кокандским хроникам). Там же, 291–313.

46-48. Среднеазиатский (чагатайский) тюрки и его роль в культурной истории Евразии (взгляд историка) // Shygys. – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – №1. – С. 53-64 (статья напечатана также в: 1) Рух-Мирас. Казахстанский культурологический альманах. – №2 (2), 2004. – Алматы, 58-68; 2) Тюркологический сборник. 2006. – М.: Восточная литература, 2007. – С. 77-94.)

49. Блестящие истории со всего света (о творчестве ал-Ауфи, XIII в.) // Восточная коллекция. – Москва, 2005. – №3.

50-51. Малые владения в Мавераннахре: Нур-Ата, Ургут, Яккабаг (XVIII–XIX вв.) // Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака // Материалы международной научной конференции. Книга вторая. – Алматы, Дайк-Пресс, 2007. – С. 75-89 (статья напечатана также в: Иран-наме. – Алматы: Центр по изучению культуры Ирана в Центральной Азии при Национальной библиотеке Республики Казахстан. – №2, 2007. – С. 139-148).

52. Greek and Latin loan-words in the Chaghatay and Kazakh Languages borrowed via Persian and Arabic. In:  Shygys. –Almaty. – №1 (9) 2008. – Р. 186-194.

53-54. Известия «Джавами' ал-хикайат» «ал-Ауфи о Газневидах» – Иран-наме. Алматы: Центр по изучению культуры Ирана в Центральной Азии при Национальной библиотеке Республики Казахстан. – №1, 2008. – С. 123-160; – №1, 2009. – С. 57-92.

55–59. Биографические статьи: «Charmoy, Desmaisons, Klaproth, Potocki, Senkowski» / François Pouillon. Dictionnaire des orientalistes de langue française. – Paris: Karthala, 2008. – Р. 197-198, 293, 541-542, 777-778, 888-889.

60. A New Source on Chinese Turkistan (1847–66) in the Tashkent Copy of Tufat at-tavārīkh-i khānī In: Studies on Xinjiang Historical Sources in 17–20th Centuries / edited by James A. Millward, Shinmen Yasushi, Sugawara Jun. – Tokyo: The Toyo Bunko, 2010. – Р. 48-56.

غالیه قمبربکوا

دانشگاه فارابی

دانشکده شرقشناسی

 

برچسب ها :


اخبار مرتبط :

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما