چهل نام باری، شرح؛ شرح اسما...

متن عربی از «شیخ شهاب‌الدین مقتول» ]دیباچه[ سهروردی. ترجمه از فخرالدین ابوالمكارم، در شرح و خواص چهل نام خدا با سربندهای «اسم اول، اسم دوم تا اسم چهلم».

چهل سوره از تورات

از ناشناسی که نام خود را در دیباچۀ کوتاه و انجامه نیاورده است و می‌گوید ترجمۀ 40 سوره از «تورات» است که بر موسی(ع) فرود آمده با سربندهای: سورۀ اول، سورۀ دوم، سورۀ چهلم، و بسیار از سربندها دنبال می‌شود با «ای آدم، پسر آدم، ای فرزند آدم» و «احادیث قدسی» را ماند.

چهل حدیث منظوم؛ چهل كلمه؛ ا...

از جامی، نورالدین عبدالرحمان (817 - 898ق/1414-1493م)، چهل سخن كوتاه پیامبر(ص) است، كه هر سخن به دو بیت گزارش شده و در 886ق/1481م به انجام رسیده است.

چهل بابی

از ناشناس. عقاید است با دید شیعی، 40 «باب» است دربارۀ آخرت.

چهارفصل؛ وصیت نامه

از حاج كریم خان كرمانی (د 1288ق/1871م).

چهارده بند

از حاجی سلیمان، متخلص به «صباحی»زاده در بیدگل اصفهان، زیسته در كاشان (د 1206 یا 1215ق/1792 یا 1800). در سوگواری.

چمنستان

از محمد فتحیاب، نیمۀ دوم سدۀ 13ق. پیش از 1277ق، که تاریخ نسخۀ پیشاور ]مشترک[ است، یا زنده در 1265ق/ 9- 1848م ]مشترک، همانجا[. نام کتاب و نگارنده در دیباچه آمده است.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما