برچسب : احمد-پاکتچی

اسلام / احمد پاکتچی – بخش دوازدهم | ۹:۰,۱۳۹۷/۱۱/۱۷|

اندیشه‌های‌ فقهی‌ در سده‌های‌ متأخر: پس‌ از تدوین‌ جوانب‌ گوناگون‌ مسائل‌ اصولی‌ در سده‌های‌ 4 و 5 ق‌ از سوی‌ اصولیان‌ مذاهب‌ گوناگون‌، تحول‌ عمده‌ای‌ در ساختار مباحث‌، در آثار اصولی‌ اهل‌ سنت‌ به‌ چشم ‍نمی‌خورد و مباحث‌، بیشتر تكرار، یا شرح‌ و تفصیل‌ مطالبی‌ است‌ كه‌ پیشینیان‌ در نوشته‌های‌ خود مطرح‌ كرده‌ بودند. در این‌ دوره‌ بسیاری‌ از مباحث‌ اصول‌ فقه‌، به‌ یك‌ سلسله‌ مباحث‌ نظری‌ تبدیل‌ شده‌ بود كه‌ ثمره‌ و كاربرد عملی‌ چندانی‌ نداشت‌. بدون‌ پرداختن‌ به‌ مفهوم‌ و محدودۀ انسداد باب‌ اجتهاد در فقه‌ اهل‌ سنت‌ و گفت‌وگو از تحدید زمانی‌ آن‌، باید به‌ اجمال‌ اشاره‌ كرد كه‌ پرهیز نسبی‌ از اجتهاد دراین‌ دورۀ طولانی‌، چهرۀ عملی‌ این‌ مباحث‌...

اسلام / احمد پاكتچی‌ - بخش یازدهم | ۱۲:۳۵,۱۳۹۷/۱۱/۱۴|

اندیشه‌های‌ فقهی‌ در سده‌های‌ 4-6ق‌: در اواخر سدۀ 3ق‌، با اینكه‌ عموم‌ مكاتب‌ فقهی‌، به‌ گونه‌ای‌ نظری‌ بر اهمیت‌ اجتهاد پای‌ می‌فشردند، اما در عمل‌، به‌ تدریج‌ جو تقلید بر محافل‌ فقهی‌ غلبه‌ می‌یافت‌. در واقع‌ از اواخر سدۀ 3ق‌، در طیفی‌ گسترده‌ از محافل‌ فقهی‌، در پی‌ یك‌ سلسله‌ عوامل‌ تاریخی‌ - اجتماعی‌ این‌ نتیجۀ مشترك‌ ملحوظ نظرها بود كه‌ به‌ جای‌ پدید آوردن‌ مذاهبی‌ جدید، به‌ بسط و تفریع‌ مذاهب‌ موجود بپردازند و در صورت‌ روی‌آوردن‌ به‌ شیوه‌های‌ اجتهادی‌ و نوآوریهای‌ فقهی‌، به‌ اصول‌ همین‌ مذاهب‌ پای‌بند باشند؛ اندیشه‌ای‌ كه‌ از یك‌ سو انسداد نسبی‌ باب‌ اجتهاد را به‌ دنبال‌ داشت‌ ....

اسلام / احمد پاكتچی‌ - بخش دهم | ۱۰:۷,۱۳۹۷/۱۱/۷|

اندیشه‌های‌ فقهی‌ در سده‌های‌ 2 و 3ق‌: شكل‌ گرفتن‌ مباحث‌ فقهی‌ به‌ صورت‌ یك‌ «علم‌» و پای‌ نهادن‌ آن‌ در راه‌ گستردگی‌ و پیچیدگی‌، با دورۀ نسل‌ سوم‌ از تابعان‌ همزمان‌ بود و زمینۀ این‌ دگرگونی‌، كوشش‌ گروهی‌ از تجددگرایان‌ نسل‌ پیشین‌ بود كه‌ به‌ «اصحاب‌ ارأیت‌» شهرت‌ یافته‌ بودند و اجمالاً هدف‌ آنان‌ یافتن‌ یك‌ نظام‌ فقهی‌ با برخورداری‌ از ارتباطی‌ قانونمند میان‌ مسائل‌، و توانایی‌ پاسخ‌گویی‌ به‌ پرسشهای‌ احتمالی‌ بود. اگرچه‌ اصحاب‌ ارأیت‌ در نسل‌ دوم‌ تابعان‌، گروهی‌ مغلوب‌ و نامطلوب‌ در محافل‌ فقهی‌ به‌ شم‍ار می‌آمده‌اند، اما در نسل‌ سوم‌ تابعان‌، به‌ اقتضای‌ شرایط تاریخی‌ و اجتماعی‌، عملاً آنان‌ گردانندگان‌ حلقه‌ها ...

اسلام / احمد پاكتچی‌ - بخش نهم | ۱۳:۱۳,۱۳۹۷/۱۱/۱|

سیر اندیشه‌های‌ فقهی‌ در تاریخ‌ اسلام‌ اندیشه‌های‌ فقهی‌ در سدۀ نخست‌ هجری‌: در بحث‌ از پیشینۀ فقه‌ باید در نظر داشت‌ كه‌ فقه‌ در سدۀ نخستین‌، مرحلۀ آغازین‌ و نامدون‌ خود را طی‌ می‌كرده‌، و هنوز صورت‌ یك‌ «علم‌» و مجموعه‌ای‌ از تعالیم‌ نظام‌ یافته‌ را به‌ خود نگرفته‌ بوده‌ است‌. آن‌ مجموعه‌ از تعالیم‌ كه‌ می‌توان‌ در منابع‌ برجای‌ مانده‌ از سدۀ نخست‌ هجری‌، به‌ طور انتزاعی‌ و از دیدگاه‌ یك‌ مورخ‌ از دیگر تعالیم‌ دینی‌ تمییز داد و عنوان‌ تعالیم‌ فقهی‌ بر آن‌ نهاد، هر گونه‌ بحث‌ از مسائل‌ مربوط به‌ آداب‌ و احكام‌ عبادات‌، و نیز بحث‌ از احكام‌ معاملات‌ و سیاسات‌ را می‌تواند دربربگیرد. با وفات‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) در سال‌ 11ق‌، باب‌ نزول‌ قرآن‌ ....

دایره‌المعارف‌نویسی در ایران در گفت‌وگو با احمد پاكتچی | ۸:۳۴,۱۳۹۷/۱۰/۲۶|

دایره‌المعارف زبده و گزیده‌ای از دانش‌ها و علوم بشری در گنجینه‌ای دانشورانه است؛ مدخلی راهگشا برای آنها كه می‌خواهند لب لباب یك حیطه از معرفت یا همه معارف انسانی را در یابند. از این حیث تهیه و تدوین و عرضه یك دایره‌المعارف چنان كه فضایل مذكور را برآورد، كاری سترگ و تلاشی جانفرسا می‌طلبد. مركز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی با ریاست كاظم موسوی بجنوردی در طول دهه‌ها كوشیده با وجود همه ناملایمات و نامساعدت‌ها و كمبود امكانات این اقدام را با رعایت بالاترین معیارهای علمی و در همكاری با فرهیخته‌ترین دانشوران ایرانی پیش ببرد.

اسلام / احمد پاكتچی‌ - بخش ششم | ۸:۵۲,۱۳۹۷/۱۰/۱۶|

اندیشه‌های‌ كلامی‌ در سده‌های‌ 2 و3ق‌: دو سدۀ 2 و3ق‌ هم‌ در تاریخ‌ اندیشۀ كلامی‌ و هم‌ در دیگر زمینه‌های‌ معارف‌ اسلامی‌، سدۀ تدوین‌ و شكل‌گیری‌ مكاتب‌ گوناگون‌ فكری‌ بوده‌ است‌. در این‌ دو سده‌، اصلی‌ترین‌ مكاتب‌ ماندگار یا دیرپای‌ كلامی‌ پدید آمده‌، یا شكل‌ باثبات‌ خود را یافته‌اند و در مقابل‌، فرقه‌هایی‌ ناپخته‌ و ناسازگار با شرایط اجتماعی‌ به‌ حیات‌ كوتاه‌ مدت‌ خود پایان‌ بخشیده‌اند. از دیگر ویژگیهای‌ این‌ دوره‌، طرح‌ مباحثی‌ پیچیده‌ و كاملاً نظری‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ كلامی‌ است‌ كه‌ تا حدودی‌ از ارتباط نزدیك‌تر مسلمانان‌ با عالمان‌ دیگر ادیان‌، و نیز از حركت‌ ترجمۀ آثار فلسفی‌ و فلسفی‌ - دینی‌ یونان‌ و اسكندریه‌ متأثر بوده‌ است‌.

اسلام / احمد پاکتچی – بخش پنجم | ۱۳:۴۹,۱۳۹۷/۱۰/۸|

اندیشه‌های‌ كلامی‌ در سدۀ نخست‌ هجری‌: عالمان‌ اسلامی‌ از همان‌ عصر صحابه‌، در آموزشهای‌ اعتقادی‌، نصوص‌ قرآن‌ كریم‌ و احادیث‌ نبوی‌ را برای‌ استحكام‌ بخشیدن‌ به‌ مذهب‌ كلامی‌ خود به‌ كار می‌گرفتند، اما همواره‌ بخش‌ اصلی‌ عبارات‌ و شكل‌ پرداخت‌ ابراز عقیده‌ها را درك‌ و برداشتهای‌ خود آنان‌ تشكیل‌ می‌داده‌ است‌. این‌ برداشتها از سویی‌ از معانی‌ آیات‌ قرآنی‌ و سنت‌ نبوی‌ ریشه‌ می‌گرفت‌ و از دیگرسو، بر پایۀ تعقل‌ و جهت‌گیری‌ دینی‌ اشخاص‌ نهاده‌ می‌شد. این‌ تعقل‌ و جهت‌گیری‌ گاه‌ به‌ شخص‌ عالم‌ یا حلقه‌ای‌ از عالمان‌ همفكر باز می‌گشت‌ و گاه‌ حاصل‌ فرهنگی‌ ریشه‌دار و تعقلی‌ پرسابقه‌ بود كه‌ به‌ یك‌ جامعه‌ با فرهنگ‌ دیرینه‌ تعلق‌ داشت‌.

ابن ماجه / احمد پاکتچی | ۱۲:۱,۱۳۹۷/۸/۲۶|

اِبْنِ ماجه، ابوعبدالله محمد بن يزيد رَبَعی قزوينی (209-22 رمضان 273ق/824-20 فوريۀ 887م)، محدّث بزرگ و گردآورندۀ سنن، ششمين كتاب از صحاح سته در حديث. ماجه لقب پدر وی بوده است (رافعی، 2/ 49، به نقل از چند دستخط كهن؛ قس: ابن طاووس، 1/180). علت خوانده شدن او به ربعی، نسبت ولاء بين خاندان وی با قبيلۀ عرب ربيعه است (ابن نقطه، 1/125، به نقل از تاريخ قزوين ابويعلی خليلی). منبع اساسی در مورد تاريخ ولادت و وفات او دستخط شاگردش جعفر بن ادريس است (ابن قيسرانی، 21). تنها بخش زندگی ابن ماجه كه بيشتر بدان پرداخته شده، مربوط به سفرهای علمی و شيوخ وی در اين سفرهاست.

پیام تبریک رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی به دکتر احمد پاکتچی | ۱۱:۴,۱۳۹۷/۸/۱۵|

دکتر احمد پاکتچی، عضو شورای عالی علمی و مدیر بخش فقه و علوم قرآنی وحدیث مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، با حکم حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری شد. به همین مناسبت کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی طی پیامی انتصاب دکتر پاکتچی به این سمت را تبریک گفت.

احمد پاکتچی سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری شد | ۱۱:۴۸,۱۳۹۷/۸/۱۲|

احمد پاکتچی با حکم حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری شد. مراسم معارفه احمد پاکتچی سرپرست جدید پژوهشکده دانشنامه نگاری، با حضور حسینعلی قبادی، علیرضا ملایی توانی (سرپرست سابق بنیاد دانشنامه)، محسن شریفی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم و کارکنان پژوهشکده دانشنامه نگاری برگزار شد.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما