محمدحسن سمسار

سال و محل تولد: 1313ش، شيراز
تحصيلات: دکتری تاريخ از دانشگاه تهران

سوابق علمی – اجرايی:
عضو شورای عالی علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامی از 1363 تاکنون (1393)
مدير بخش هنر و معماری دايرة المعارف بزرگ اسلامی: از 1365 تا 1387
عضو هيئت علمی گروه علوم انسانی دانشگاه تهران، گروه باستان‌شناسی
کارشناس آثار هنری و نسخ خطی وزارت فرهنگ و هنر
رئيس موزه های هنرهای تزيينی و سرپرست كل اداره موزه ها از سال1337 تا 1357
استاد مدعو دانشگاه تهران و تربيت مدرس

تأليف:
الف) کتاب:
تاريخ هنر ايران: آموزش خدمات، سال اول،  تهران، وزارت آموزش و پرورش،  سازمان کتابهای درسی ايران، 1353ش؛
سيمای تهران در سده ‎۱۳ هجری قمری، تهران، انتشارات زريران، 1386ش؛
کاخ گلستان، آلبوم خانه: فهرست عکسهای برگزيده عصر قاجار، تهران، سازمان ميراث فرهنگی ايران، 1382ش؛
موزه‌‌های ايران، تهران، انتشارات علمی، 1345ش؛
جغرافيای تاريخی سيراف، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، 1357ش؛
آثار هنری ايران، (مؤلف همکار با) يحيی ذکاء، تهران، انتشارات زريران، 1382ش؛
آثار هنری ايران در مجموعۀ نخست وزيری، (مؤلف همکار با) يحيی ذکاء، تهران، انتشارات نخست وزيری، 1357ش؛
تهران در تصوير، (مؤلف همکار با) يحيی ذکاء، تهران، انتشارات سروش، 1369ش؛
کاخ گلستان (گنجينۀ کتب و نفائس خطی)، گزينه‌ای از شاهکارهای نگارگری و خوشنويسی، تهران، انتشارات زرين و سيمين، 1379ش؛

ب) مقاله:
"مهرهايی از پادشاهان، شاهزادگان و سرداران صفوی"، هنر و مردم، ارديبهشت 1349، شماره 91؛
"دو فرمان و مهری تازه از پادشاهان صفويه و زنديه"، بررسی‌های تاريخی، مرداد و شهريور 1352، شماره 46؛
"نظری به پيدايش قليان و چپق در ايران"، هنر و مردم، اسفند 1342، شماره 17؛
"عکسهايی از تهران ديروز"، بخارا، آذر 1382، شمارۀ 31؛
"هنر خوشنويسی و احمد بن سهروردی،، کتاب ماه هنر، مرداد و شهريور 1383، شماره‌های 71 و 72؛
"صندوق منبت امامزاده موسی (خوروين کرج)"، وقف ميراث جاويدان، زمستان 1387، شماره 28؛
"اهمیت نقش موزه‌ها در اجتماع"، هنر و مردم، اسفند 1345، شماره‌های 53 و 54؛
"هنر کاغذبری در ايران (قطاعی)"، نامه بهارستان، سال پنجم، شماره 1383، شماره 9 و 10؛
"اهميت اسب و تزيينات آن در ايران باستان"، هنر و مردم، 1343، شماره 20؛
"نظری به پيدايش قليان و چپق در ايران"، هنر ومردم، 1342، شماره 17؛
"مرغ صراحی؛ نمونه‌هايی از دو هزار و پانصد سال حفظ سنت در هنر"، هنر و مردم، شهريور 1350، شماره 107 و 108؛
"جمال، نقاش اصفهانی"، هنر و مردم، شهريور 1347، شماره 71؛
"غاشيه"، هنر و مردم، مرداد 1348، شماره 82؛
"فرمان نويسی در دورۀ صفويه"، بررسيهای تاريخی، 1347، شماره 13؛

مصاحبه و سخنرانی:
"درمقابل کتاب‌سازی‌ها سکوتی دردناک کرده‌ايم"، گزارش ميراث، دوره دوم، تير 1391، ضميمۀ شماره 2؛
"سازمان اداری و سازمان علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامی"، کيهان فرهنگی، خرداد و تير 1375، شماره 127.
سخنرانی پيرامون  "آنتوان سوريوگين"، بخارا، فروردين و اردیبهشت 1381، شماره 23؛

 

مداخل نوشته شده

نام پروژه علمی عنوان مقاله
دائرة المعارف بزرگ اسلامی آهارمهره - ابراهیم استرآبادی - ابراهیم بن عماد - ابراهیم تهرانی - ابری - ابن بصيص - ابن صائغ، عبد الرحمن - جعفر بایسنقری - ابن کر - ابوالفضل ساوجی - ابوالقاسم فرهنگ - پیرعلی جامی - احمدبن ایوب - تذهیب - باباجان حافظ تربتی - باباشاه اصفهانی - ابو البقاء موسوی - ابوبکربن احمد مروزی - ابوتراب اصفهانی - ابوطالب مدرس همدانی - بادگیر - احمد رومی(خوشنویس) - احمد سهروردی - احمد کاتب - احمد مشهدی - احمد موسی - احمد نیریزی - بایسنقر میرزا - اختیار الدین تربتی - اختیار منشی - ارغون کاملی - اسدالله کرمانی - اسدالله شیرازی - اسدالله اصفهانی - اسلیمی - اظهر تبریزی - ایران - حافظ - آداب المشق - آشتیانی، اسماعیل -
دائرة المعارف الاسلامیة الکبرى آداب المشق - الآشتیانی، اسماعیل - أبراهیم الاسترآبادي - ابراهیم بن عماد - ابراهیم الطهراني - ابن البصیص - ابن الصائغ، زین الدین - ابن کر - أبوبکر بن احمد المروزي - أبو البقاء الموسوي - أبوتراب الاصفهاني - أبوطالب المدرس الهمداني - أبوالفضل الساوجي - أسدالله الکرماني - أسدالله الشیرازي - أسدالله الأصفهاني - الاسلیمي - أظهر التبریزي - أحمد بن أیوب - أحمد الرومي، ابن محمود - أحمد السهروردي - أحمد المشهدي - أحمد الکاتب - أحمد موسی - أحمد النیریزي - اختیار الدین التربتي - اختیار المنشي - أرغون الکاملي -
دانشنامۀ ایران ارغون کاملی - اسدالله اصفهانی - اسدالله شیرازی - اسدالله کرمانی - اسلیمی - آشتیانی، اسماعیل - اظهر تبریزی -
دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران بادگیر -

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما