نصرالله پورجوادی

سال و محل تولد: 1322ش، تهران
تحصيلات: دکتری فلسفه از دانشگاه تهران: 1357ش

سوابق علمی- اجرايی:
 عضور شورای عالی علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامی: از 1381 تاکنون (1393)
عضور شورای انقلاب فرهنگی
استاد رشته فلسفه دانشگاه تهران
عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی از 1369ش
مؤسس مرکز نشر دانشگاهی: 1359ش
رئيس مرکز نشر دانشگاهی: از 1359-1382ش

تأليف:
الف) کتاب:
 اشراق و عرفان، تهران، نشر دانشگاهی، 1380ش؛
شعر و شرع (بحثی دربارۀ فلسفۀ شعر از نظر عطار)، تهران، اساطير، 1374ش؛
داستان مرغان، رسالة الطير احمد غزالی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه، 1355ش؛
بوی جان: مقاله‌هايی دربارۀ شعر عرفانی فارسی، مرکز نشر دانشگاهی، 1372ش؛
بيست و پنج مقاله در نقد کتاب، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1375ش؛
پژوهشهای عرفانی جستجو درمنابع کهن، تهران، نشر نی، 1385ش؛
تاريخ علم و صنعت و ابزارعلمی در ايران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1382ش؛
درآمدی بر فلسفۀ افلوطين، تهران، انجمن فلسفه ايران،  1358ش؛
درباره ترجمه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1365ش؛
درباره حافظ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1365ش؛
درباره زبان فارسی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1375ش؛
درباره نشرکتاب و حق مؤلف تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1381ش؛
درباره ويرايش، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1365ش؛
دومجدد، پژوهشهايی درباره‌ء محمد غزالی و فخررازی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1381ش؛
ديوان اشعار جلال طيب شيرازی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فراسی، 1389ش؛
رؤيت ماه در آسمان، بررسی تاريخی مسئله لقاءالله در کلام و تصوف، مرکز نشر دانشگاهی، 1375ش؛
زبان حال در عرفان و ادبيات پارسی، تهران، هرمس، 1385ش؛
زندگی و آثار شيخ ابوالحسن بستی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1364ش؛
سلطان طريقت، سوانح زندگی و شرح آثار خواجه احمد غزالی، تهران، نشر آگاه، 1358ش؛
نسيم انس، تهران، اساطير، 1384ش؛
عين‌القضاة و استادان او، تهران، انتشارات اساطير، 1374ش؛
نگاهی ديگر (مقالات و نقدها)، تهران، روزبهان، 1367ش؛
The Splendour of Iran, Booth-Clibborn edition, London, 2001.
The Light of Sakina in Suhrawardi's Puilosophy of Illumination, Binghamton University. New York, 1998.

ب) مقاله:
"تحفة الملوک و داستان شيخ صنعان"، معارف، دوره 7، فروردين- تير 1379، شماره 1؛
"روحانيت کيخسرو در شاهنامه و در سنت اشراقی"، فصلنامه گلستان، نيويورک، 1999؛
"مناهج العباد فرغانی کتابی در فقه تطبيقی"، نشر دانش، سال 18، بهار 1380، شماره 1؛
"حسن و عشق در ادبيات عرفانی"، مجله جاويدان خرد، 1355، سال دوم، شماره 1؛
"ماسينيون و مفهوم الحب الذاتی الحلاجی فی التصوف الفارسی: دراسة نقدية"، فی قلب الشرق، قراءة معاصرة لاعمال لئيس ماسينيون، قاهره، 2003م؛
"قندی که ديگر به بنگاله نمی‌رود"، نشر دانش، سال 3، مرداد و شهريور 1362، شماره 5؛ 
- "Persian Love Mysticism", in Measuring the Effect of iranian Mysticism in Southeast Asia, Bankok, 2004.
- "Opposition to Sufism in Twelver Shiism", in Islamic Mysticism Contested, edited by Frederick de Jong & Bernd Radtke, Brill, Leiden, 1999.

تصحيح و گردآوری: 
"منظومه منطق و فلسفه از امام فخر رازی"، معارفدوره 17، آذر- اسفند 1379، شماره 3؛
تصحيح: بحر الحقيقة، احمد غزالی، انجمن شاهنشاهی فلسفۀ ايران، 1356ش؛
تصحيح: رؤيت ماه در آسمان، بررسی تاريخی مسئله لقاءالله در کلام و تصوف، اثر مبارک شاه بن حسين مرورودی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1381ش؛
ترجمه: عارفی از الجزاير، اثر مارتين لينگز، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1360ش؛
تصحيح: مثنوی روز و شب، اثر سعدالدين بن شمس‌الدين نزاری قهستانی، تهران، نشر نی، 1385ش؛
گردآوری: مجموعه فلسفی مراغه، مشتمل بر آثاری از ابوحامد غزالی، عين‌القضاة همدانی، عمر بن سهلان ساوی، مجدالدين  جيلی، ابن سينا، فارابی و ديگران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1380ش؛ 
گردآوری: مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی: بخشهايی از حقائق التفسير و رسائل ديگر، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1369ش؛
تصحيح: مکاتبات خواجه احمد غزالی با عين‌القضات همدان، تهران، خانقاه نعمت‌اللهی، 1356ش؛
تصحيح: رياض الافکار در توصيف خزان و بهار، اثريارعلی تبريزی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1382ش؛
تصحيح: نسيم طرب، اثر نسيمی، تهران، فرهنگستان هنر، 1385ش؛

جوايز و افتخارات:
جايزۀ دومين هفتۀ کتاب 1373
جايزۀ خادم برگزيدۀ نشر: 1382
کتاب برگزيدۀ سال 1382 برای تأليف کتاب دومجدد

مداخل نوشته شده

نام پروژه علمی عنوان مقاله
دائرة المعارف بزرگ اسلامی جلال خوافی - جلال طبیب خوافی شیرازی - جمالی دهلوی - جاوید خرد - جرجانی، علی - تصوف - تبریزی، یارعلی - تجربه - حُسن - پرکلس - حی بن یقظان -

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما