احمد پاکتچی

سال و محل تولد: 1342 تهران
تحصيلات: دروس حوزوی تا مرحله خارج؛ دکتری مطالعات اديان با گرايش فرق اسلامی آسيای مرکزی، دانشگاه دولتی قزاقستان، 1993؛ دکتری زبانشناسی تاريخی با گرايش زبانهای آسيای مرکزی، دانشگاه دولتی قزاقستان، 1996؛ دکترای معادل فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1384ش.

سوابق علمی- اجرايی:
مدير گروه فقه، علوم قرآنی و حديث دائرة المعارف بزرگ اسلامی، از 1370 ش تا کنون (1393)
عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی از 1368ش تا کنون
مدير گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق (ع)، از 1378ش تا کنون
عضو گروه نشانه شناسی هنر، فرهنگستان هنر ايران، از 1381ش تا کنون
مدير گروه نشانه شناسی هنر، فرهنگستان هنر ايران، از 1386ش
عضو وابسته گروه مطالعات روسيه و اروپای شرقی، مؤسسه مطالعات امريکای شمالی و اروپا، دانشگاه تهران، از 1384ش تا کنون
عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات روسيه، آسيای مرکزی و قفقاز (ايراس)، از 1383ش تاکنون

تأليف:
الف) کتاب:
ابعاد شخصيت و زندگی حضرت امام رضا (ع)، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش؛
بنيادگرايی سلفيه، (مؤلف همکار دکتر حسين هوشنگی)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1390ش؛
پژوهشی در جوامع حديثی اهل سنت، دو جلد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش؛
تاريخ تفسير قرآن کريم، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1392ش؛
تاريخ حديث، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1387ش؛
تأملاتی در مباحث فرهنگ اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش؛
-ترجمه شناسی قرآن کريم: رويکرد نظری و کاربردی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1393ش؛
جريان های تصوف در آسيای مرکزی، انتشارات الهدی، 1391ش؛
روش تحقطق با تکيه بر حوزه علوم قرآن و حديث، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391ش؛
روش‌شناسی تاريخ، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1392ش؛
فقه الحديث: با تکيه بر مباحث لفظ، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1392ش؛
مباحثی در علل الحديث، درسنامه، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1388ش؛
مبانی و روش انديشه علمی امام صادق (ع)، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391ش
مکاتب فقه امامی پس از شيخ طوسی تا پايگيری مکتب حله، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1385ش
نصوص و ابحاث حول نهج البلاغة و مؤلفه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش؛
نقد متن، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1391ش؛
Аналитический обзор основ мистицизма шейха Наджм Аддина Кубра, Meshed/Ashkhabad, 2001

ب) مقاله:
"تحليلی بر داده های آثار شيخ مفيد در باره خوارج"، مقالات فارسی کنگره جهانی هزاره شيخ مفيد، شم 67، 1372ش/1993م
"گرايش های فقه اماميه در سده دوم و سوم هجری"، نامه فرهنگستان علوم، سال سوم، شم 4، تابستان 1375ش
"نشانه شناسی در آخرين حلقه های نمادگرايان روس"، مجله بيناب، تهران، 1383ش
 -"A Theological Approach to Sahih of al-Bukhari", Proposed to International Conference of Imam Bukhari, Tashkent, 1998
 "The contribution of  Eastern Iranian and Central Asian scholars to the compilation of hadîths", History of Civilizations of Central Asia, vol. 4(2), UNESCO, Paris, 2000
"Психология цвета в мистических произведения Наджм Аддина Кубра", Международная Конференция посвящённая шейху Наджм Аддину Кубра, Meshed/Ashkhabad, 2001
 “The Orthographic Traditions in Early Arabic Writing as Reflected in Rasm al-Mushaf”, Proposed to ESF SCH Exploratory Workshop, Corpus Coranicum: Exploring the Textual Beginnings of the Qur’an, Berlin, Freie Universität, 2005

تصحيح و گردآوری: 
بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغة، اثر محمدتقی شوشتری، تهران، بنياد نهج البلاغه، 1368ش؛
مولد امير المؤمنين (ع): نصوص مستخرجة من التراث الاسلامی، تهران، بنياد نهج البلاغة، 1382، 

مداخل نوشته شده

نام پروژه علمی عنوان مقاله
دائرة المعارف بزرگ اسلامی ابن بابویه، محمد - ابن آدم - ابن ابی الثلج - ابن اخوه، ضیاءالدین - ابن بزاز، محمد - ابن بطۀ عکبری - ابن جباره - ابن جزری، شمس الدین - ابن جعابی - ابن جعفر - ابن جنید اسکافی - ابن جهیم - ابن شاذان، ابو محمد - ابن شهرآشوب - ابن شاذان، محمد - ابن حداد، ابوبکر - ابن حمزه، شریف حسن - ابن حمزه، نصیرالدین - ابن حمزه، عمادالدین - ابن دبیثی - ابن رستم طبری - ابن رفعه - ابن سبیل - ابن سریج، ابو العباس - ابن سمیفع - جزایری، سیدنعمت‌الله - جزیه - جعد بن درهم - جعفر صادق(ع)، امام - ابن طرارا - ابن عامر - ثعالبه - ثقیف - ثغور و عواصم - ابن عربی، ابوبکر - ابن عسال - ابن عقده - ثوریه - جابر بن عبدالله انصاری - جبایی، ابوعلی - جرح و تعدیل - جریریه - جزء - جوینی، ابراهیم - ابن عمید - ابن عیاش، احمد - ابن غنام، ابوطاهر - ابن فحام، ابومحمد - ابن قزمان - ابن کثیر، ابومعبد - ابن ماجه - ابن مجاهد - ابن محیصن - ابن مسعود، ابو عبدالرحمن - ترجمۀ قرآن - ترجمه - ترمذی، ابوعیسى - تسعیر - تصوف - تعارف - تفسیر - تفلیس - تقوا - تقلید - تلعکبری - تنقیح مناط - تواتر - توبه - توسل - ابن مقفع، ساویرس - ابن مهران - جهاد - جوینی، ابوالمعالی - جهنم - ابو العلاء همدانی - ابو عمار - ابو عمرو بن علاء - ابو غانم خراسانی - ابوالقاسم حکیم سمرقندی - ابو لیث سمرقندی - ابو المفضل شیبانی - ابو المؤثر - ابو الوزیر - ابو یوسف - ابی بن کعب - اجاره - اجتهاد - اجماع - پوشاک - تابعین - تأویل - تبریز - احمد - احمدبن حنبل - تثلیث - تحریف - تحکیم - تحمل حدیث - الفاظ - الله - الفبا - المعی کاشغری - امامت - امامیه - امر و نهی - امر به معروف و نهی از منکر - اندیجان - اندلس - اوزان و مقادیر - اوزاعی - اهل کتاب - ابن نظر - ابو البختری، وهب - ابو بصیر - ابوبکر بردعی - ابوبکر سجستانی - ابوجعفر یزیدبن قعقاع - ابو حذیفه (اسحاق بن بشر) - ابو الحسن بسیوی - ابوخالد واسطی - ابوحنیفه - ابوداوود سجستانی - ابو الدنیا - ابوزکریا جناونی - ابوسعید کدمی - ابو الصلاح حلبی - ابوطالب انباری - ابوعبید قاسم بن سلام خزاعی - ابو عروبه - حج، اعمال مذهبی - حجاب - حجت الاسلام - حدود و تعزیرات - حدیث - بازار - حرم - حسن(ع)، امام - حسن عسکری(ع)، امام - حسن و قبح - حسین(ع)، امام - باسماچیان - باطرقانی - بجنوردی - بجه - بحرین - بخاری، ابوعبدالله - بدخشان - بدعت - بربری - برزخ - اختلاف الحدیث - اخلاق - بریدبن معاویه - بریدةبن حصیب بن عبدالله - بزنطی - بصره - بطریرک - بقی بن مخلد - بهشت - بیت المقدس - بیهقی، ابوبکر - پزودی، ابوالحسن - پماک - اخوان (مسلمانان چین) - ارغو - ارگنه قون - اِرَم - ارلات - ارغون - ازبک - ازارقه - ازد - ازبکستان - استصحاب - استحسان - اسرافیل - اسماء و صفات - اسناد - اشاعره - اصحاب حدود - اصحاب حدیث - اصحاب رأی - اصفهان - اصلاح طلبی - اصول عملیه - اصول فقه - اعراف - اعمش - اغوزخان - آفریقا - حق - حقیقت و مجاز - حلول و اتحاد - حلولیه - حمصی - حمیری، ابوالعباس - حوزه علمیه - خاتمیت - خارجة بن مصعب سرخسی - اسلام - ایران - حافظ - خراج - خراسان - خطابی - خطیب تبریزی، ابو عبدالله - خَلق - خلافت - خمینی، روح الله -
دانشنامۀ ایران آب - اَبانِ اَحمَر - اَرلات - ارم - اَزارقه - ازبک - ازبکستان - اَزد - استحسان - استصحاب - اسرافیل - اسلام - اشاعره - اصول عملیه - اصول فقه - اصلاح طلبی - اعمش - اعراف - اغوز خان - آفریقا -
دائرة المعارف الاسلامیة الکبرى آیات الأحکام - الآیة - أبان الاحمر - ابن أبي الثلج - ابن الاخوة - ابن بابویه، ابوجعفر - ابن بسطام - ابن برکة - ابن البزاز، محمد - ابن بطة العکبري - ابن الثلجي - ابن جماز - ابن جمهور - ابن جعفر - ابن الجزري، ابوالخیر - ابن جنید الاسکافي - ابن الحداد، ابوبکر - ابن حمزة، الشریف - ابن حمزة، عمادالدین - ابن رستم الطبرِي - ابن الرفعة - ابن السبیل - ابن سریج، ابوالعباس - ابن السمیفع - ابن شاذان، محمد - ابن شاذان، ابومحمد - ابن شهرآشوب - ابن طرارا - ابن عامر - ابن العربي - ابن العسال - ابن عقدة - ابن عیاش، احمد - ابن الفحام، ابومحمد - ابن علیة - ابن العمید - ابن قزمان - ابن کثیر، ابومعبد - ابن ماجة - ابن محیصن - ابن مجاهد - ابن المقفع، ساویروس - ابن مسعود، ابو عبدالرحمان - ابن مهران - ابن النظر - أبو البختري، وهب - أبوبکر البردعي - أبوبکر السجستاني - أبو بصیر - أبو حذیفة، اسحاق - أبوجعفر یزیدبن القعقاع - أبوالحسن البسیوي - أبوخالد الواسطي - أبوداود السجستاني - أبو حنیفة - أبو الدنیا - أبوزکریا الجناوني - أبوسعید الکدمي - أبوالصلاح الحلبي - أبوطالب الأنباري - أبو عروبة - أبوالعلاء الهمداني - أبوعبید القاسم بن سلام الخزاعي - أبو عمار - أبوعمرو ابن العلاء - أبوغانم الخراساني - أبو اللیث السمرقندي - أبو المؤثر - أبوالمفضل الشیباني - أبو الوزیر - أبی بن کعب - أبو یوسف - الاجارة - الاجتهاد - الاجماع - أحمد، من أشهر اسماء نبی الاسلام - الأزارقة - الأزد - الاستحسان - الاستصحاب - اسرافیل - الاسلام - الأسماء و الصفات - الاسناد - الأشاعرة - أصحاب الحدود - أصحاب الرأی - أصحاب الحدیث - أصفهان - الاصلاح - الأصول العملیة - أصول الفقه - الأعراف - الأعمش - أغوزخان - أفریقیا - اختلاف الحدیث - الاخوان، واحدة - الأخلاق - الأرض - ارم - أرغو - أرلات - أرغون، اسم - ارگنه قون -

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما